ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

We wniosku należy określić cel zajęcia pasa drogowego, lokalizacja i powierzchnia zajętego pasa drogowego oraz planowany okres jego zajęcia (od dnia do dnia).
Do wniosku należy dołączyć:  

 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego;
 • plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (długość, szerokość, powierzchnia) – 2 egz.;
 • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót;
 • oświadczenie Strony o:
  • zgłoszeniu do Wojewody zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym i o braku wniesienia przez Wojewodę sprzeciwu
  • posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę infrastruktury technicznej w pasie drogowym (dot. lokalizacji sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV oraz sieci gazowych);
  • wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z art. 29a pkt.1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2531 ze zm.)
 • projekt budowlany infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie drogowym ze szczegółowym zwymiarowaniem elementów umieszczonych w pasie drogowym (długość, szerokość, średnica itd. oraz powierzchnia rzutu poziomego w pasie drogowym) z zaznaczeniem numerów i granic działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej;
 • zatwierdzony przez Marszałka Województwa projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.784), jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia (za pośrednictwem WZDW) wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Rejon Dróg Wojewódzkich.
 • w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela urządzenia lub inwestora wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Sprawdź: informacje o opłatach.

Formularze wniosku i harmonogramu znajdują się na podstronie Wnioski do pobrania.

Sprawy prowadzą właściwe miejscowo Rejony Dróg Wojewódzkich. Sprawdź dane kontaktowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?