ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Do wniosku o wydanie opinii w sprawie lokalizacji zjazdu należy dołączyć:

 • plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją działki;
 • plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z proponowaną/istniejącą lokalizacją zjazdu oraz jego parametry (2 egz.).

Do wniosku o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu należy dołączyć:

 • projekt zjazdu związanego z budownictwem mieszkaniowych (2 egz.), niezwiązanego z budownictwem mieszkaniowym (3 egz.) zawierający:
  • opis techniczny,
  • plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją działki,
  • plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej wraz z zagospodarowaniem działki i zaznaczonym sposobem odwodnienia układu komunikacyjnego na działce;
  • przekrój podłużny i poprzeczny zjazdu,
  • szczegóły konstrukcyjne,
 • informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy;
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub skrócony wypis z ewidencji gruntów tej nieruchomości i drogi wojewódzkiej, na której będzie realizowany zjazd; ewentualnie upoważnienie do działania w imieniu właściciela nieruchomości;
 • dla zjazdów niezwiązanych z budownictwem mieszkaniowym dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 82,00 zł (decyzje administracyjne dla zjazdów związanych z budownictwem mieszkaniowym nie podlegają opłacie skarbowej);
 • w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela urządzenia lub inwestora wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Sprawdź: informacje o opłatach.

Ważne! Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 11 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), po uzyskaniu decyzji, przed rozpoczęciem prac budowlanych, inwestor ma obowiązek zgłosić do Wojewody budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej.

Formularze wniosków znajdują się na stronie: Wnioski do pobrania.

Sprawę prowadzi: Wydział Uzgodnień i Ewidencji Dróg, kontakt tel. (61) 22 58 120 – 126

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?