ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informujemy, że w WZDW postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

 • o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej
 • pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w dalszym ciągu będzie możliwy poprzez stronę www.wzdw.pl w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE"

Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której prowadzone będą tzw. postępowania unijne w WZDW, jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Przypominamy, że w przypadku tzw. postępowań unijnych, wszczętych od dnia 18 października 2018r.:

 • oferty
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jednolity elektroniczny dokument zamówienia

sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przypominamy zatem, iż:

 • dla udziału w ww. postępowaniach konieczne jest wyposażenie osób składających w imieniu wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa powyżej, w kwalifikowany podpis elektroniczny, a także odpowiednie przeszkolenie pracowników dla zapewnienia sprawnego składania ww. dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
 • szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm oraz na platformie zakupowej

Szczegółowa instrukcja dot. składania ofert znajduje się na platformie zakupowej.

Platforma zakupowa zawiera postępowania:

 • powyżej progów unijnych,
 • postępowania poniżej progów unijnych dla których miejscem składania ofert jest WZDW w Poznaniu ul. Wilczak 51

Zamówienie publiczne to postępowania poniżej progów dla których miejscem składania ofert są siedziby poszczególnych RDW, przedmiotem zamówienia są m.in.:

 • dostawy masy, emulsji,
 • oczyszczanie pasa drogowego/nawierzchni drogi,
 • mechaniczne zamiatanie ulic.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?