ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Decyzję o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny wydaje się celem przeprowadzenia zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez na drogach wojewódzkich lub wojewódzkich i innych, na podstawie Art.10, Art.65, Art.65a do Art.65i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1047).

Organizator imprezy musi spełnić wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie zgodnie z Art.65a ww. ustawy.

Wg Art.65b pisemny wniosek organizatora imprezy musi być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Jeżeli wniosek złożony zostanie w terminie krótszym od wymaganego (licząc od daty wpływu przesyłki do WZDW), organ wydający zezwolenie może nie wydać przedmiotowej decyzji i pozostawić sprawę bez rozpoznania. Zbyt krótki czas do terminu planowanej imprezy, może skutkować nieuzyskaniem wymaganych opinii od organów wskazanych przez ustawę i nie pozwoli na dokonanie oceny wniosku na imprezę i wydanie decyzji administracyjnej - uniemożliwi zachowanie ustawowego terminu 2 tygodni na uzgodnienie Policji oraz 2 tygodni na ewentualne odwołanie stron decyzji administracyjnej, na podstawie art. 35 §2 oraz art. 64 §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

UWAGA: Wnioski o wykorzystanie dróg w sposób szczególny należy składać na formularzu „Wykorzystanie dróg w sposób szczególny” zamieszczonym w zakładce u dołu strony Wnioski do pobrania.

W przypadku braku, któregoś z wymaganych dokumentów (wniosek + dziewięć załączników) zawierających wymagane ustawowo dane, WZDW wezwie organizatora do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (jeżeli pozwolą na to ww. wymogi terminowe), a w przypadku niedopełnienia tego wymogu, pozostawi sprawę bez rozpoznania.

Dodatkowo WZDW może wezwać organizatora imprezy do:

 • opracowania projektu organizacji ruchu;
 • udzielenia dodatkowych informacji o imprezie;
 • dostarczenia dodatkowych dokumentów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprezy.

Organizator zobowiązany jest ponadto do:

 • przesłania kopii przedmiotowego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy zapewnia Policja);

 • przesłania kopii przedmiotowego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Komendanta Miejskiej/Powiatowej Policji, z uwagi na obowiązek organizatora uzyskania uzgodnienie przebiegu trasy lub miejsca planowanej imprezy oraz ustalenia terminu spotkania organizacyjnego w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;

 • przesłania kopii przedmiotowego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Starosty Powiatowego właściwego ze względu na teren przeprowadzenia imprezy, z uwagi na obowiązek organizatora uzyskania uzgodnienia przebiegu trasy z organami zarządzającymi ruchem na drogach powiatowych i gminnych, na których ma się odbyć impreza;

 • przesłania kopii przedmiotowego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do właściwych ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy:
  • Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego,
  • Dyrektora Szpitala,
  • Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,

  z uwagi na obowiązek organizatora uzyskania uzgodnienia rodzaju, zakresu i sposobu zabezpieczenia ratowniczego imprezy;

 • na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111), organizator zobowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 48zł za wydanie przedmiotowej decyzji administracyjnej. Organem podatkowym właściwym do wniesienia opłaty jest Prezydent m. Poznania. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

  Urząd Miasta Poznania - Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  Poznań, ul. Libelta 16/20

  PKO Bank Polski S.A. – nr rachunku:
  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

  W opisie przelewu należy wpisać nazwę imprezy i organizatora. Z opłat zwolnione są jednostki samorządowe i budżetowe oraz organizacje pożytku publicznego. Kopię dowodu powyższej wpłaty należy dostarczyć do WZDW (jako jeden z wymaganych dokumentów) w formie papierowej lub przesłać w formie skanu na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • zastosowania takiej formy zajęcia pasa drogowego, która zapewni maksymalne bezpieczeństwo uczestnikom imprezy oraz pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. Z uwagi na złożoność imprez i dużą ilość uczestników, zaleca się dla nich opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

  W przypadku imprez o charakterze rywalizacji sportowej, rajdów pieszych i przejazdów rowerowych wskazane jest wykorzystanie dróg w sposób szczególny na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu przy krótkotrwałym zajęciu całości jezdni – wszystkich pasów ruchu dla uczestników imprezy (wyłączenie z ruchu drogowego pojazdów niezwiązanych z imprezą), z wprowadzeniem objazdów dla pozostałych uczestników ruchu. Projektu tymczasowej organizacji ruchu (w powyższej formie lub przy wprowadzeniu innych zmian w oznakowaniu drogowym) należy wraz z wymaganymi uzgodnieniami dostarczyć do zatwierdzenia w WZDW (w ilości 3 kompletów).Projekt ten musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784).

Formularz „Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu” zamieszczony jest w zakładce u dołu strony Wnioski do pobrania – „Organizacja ruchu na drodze wojewódzkiej”.

UWAGA: Złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wraz z projektem, nie zwalnia Organizatora z obowiązku złożenia wniosku o wydanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny wraz z wymaganymi dokumentami.

UWAGA: Imprezy rowerowe i piesze, powinny być organizowane przy maksymalnym wykorzystaniu ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych.

UWAGA: Ograniczenia ruchu związane z imprezą należy przeprowadzić przy bezpośrednim nadzorze Policji, z którą współdziałają służby powołane przez organizatora.

Zgodnie z art. 3 pkt 11) i pkt 13) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 616) organizator zobowiązany jest do zapewnienia udziału w imprezie wyznaczonych przez siebie służb porządkowych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa.

Pozostałe służby, które tworzą np. wolontariusze, mogą spełniać jedynie funkcje informacyjno-porządkowe.

 

 

 

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?