ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Decyzję o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny wydaje się celem przeprowadzenia zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez na drogach wojewódzkich lub wojewódzkich i innych, na podstawie Art.10, Art.65, Art.65a do Art.65i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 110).

Organizator imprezy musi spełnić wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie zgodnie z Art.65a ww. ustawy.

Wg Art.65b pisemny wniosek organizatora imprezy musi być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Jeżeli wniosek złożony zostanie w terminie krótszym od wymaganego (licząc od daty wpływu przesyłki do WZDW), organ wydający zezwolenie może nie wydać przedmiotowej decyzji i pozostawić sprawę bez rozpoznania. Zbyt krótki czas do terminu planowanej imprezy, może skutkować nieuzyskaniem wymaganych opinii od organów wskazanych przez ustawę i nie pozwoli na dokonanie oceny wniosku na imprezę i wydanie decyzji administracyjnej – uniemożliwi zachowanie ustawowego terminu 2 tygodni na uzgodnienie Policji oraz 2 tygodni na ewentualne odwołanie stron decyzji administracyjnej, na podstawie art. 35 §2 oraz art. 64 §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256).

UWAGA: Wnioski o wykorzystanie dróg w sposób szczególny należy składać na formularzu "Wykorzystanie dróg w sposób szczególny" zamieszczonym w zakładce u dołu strony "Wnioski do pobrania".

W przypadku braku, któregoś z wymaganych dokumentów (wniosek + osiem załączników) zawierających wymagane ustawowo dane, WZDW wezwie organizatora do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (jeżeli pozwolą na to ww. wymogi terminowe), a w przypadku niedopełnienia tego wymogu, pozostawi sprawę bez rozpoznania.

Dodatkowo WZDW może wezwać organizatora imprezy do:

– opracowania projektu organizacji ruchu;

– udzielenia dodatkowych informacji o imprezie;

– dostarczenia dodatkowych dokumentów związanych z zapewnieniem

bezpieczeństwa podczas imprezy.

Organizator zobowiązany jest ponadto do:

  • przesłania kopii przedmiotowego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy zapewnia Policja);
  • przesłania kopii przedmiotowego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Komendanta Miejskiej/Powiatowej Policji, z uwagi na obowiązek organizatora uzyskania uzgodnienie przebiegu trasy lub miejsca planowanej imprezy oraz ustalenia terminu spotkania organizacyjnego w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;
  • przesłania kopii przedmiotowego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Starosty Powiatowego właściwego ze względu na teren przeprowadzenia imprezy, z uwagi na obowiązek organizatora uzyskania uzgodnienia przebiegu trasy z organami zarządzającymi ruchem na drogach powiatowych i gminnych, na których ma się odbyć impreza;
  • przesłania kopii przedmiotowego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do właściwych ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy:

– Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego;

– Dyrektora Szpitala;

– Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,

z uwagi na obowiązek organizatora uzyskania uzgodnienia rodzaju, zakresu i sposobu zabezpieczenia ratowniczego imprezy;

  • na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827), organizator zobowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 48zł za wydanie przedmiotowej decyzji Organem podatkowym właściwym do wniesienia opłaty jest Prezydent m. Poznania. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania – Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A. – nr rachunku:

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

W opisie przelewu należy wpisać nazwę imprezy i organizatora.

Z opłat zwolnione są jednostki samorządowe i budżetowe oraz organizacje pożytku publicznego.

Kopię dowodu powyższej wpłaty należy dostarczyć do WZDW (jako jeden z wymaganych dokumentów) w formie papierowej lub przesłać w formie skanu na e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • zastosowania takiej formy zajęcia pasa drogowego, która zapewni maksymalne bezpieczeństwo uczestnikom imprezy oraz pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. Z uwagi na złożoność imprez i dużą ilość uczestników, zaleca się dla nich opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W przypadku imprez o charakterze rywalizacji sportowej, rajdów pieszych i przejazdów rowerowych wskazane jest wykorzystanie dróg w sposób szczególny na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu przy krótkotrwałym zajęciu całości jezdni – wszystkich pasów ruchu dla uczestników imprezy (wyłączenie z ruchu drogowego pojazdów niezwiązanych z imprezą), z wprowadzeniem objazdów dla pozostałych uczestników ruchu. Projektu tymczasowej organizacji ruchu (w powyższej formie lub przy wprowadzeniu innych zmian w oznakowaniu drogowym) należy wraz z wymaganymi uzgodnieniami dostarczyć do zatwierdzenia w WZDW (w ilości 3 kompletów). Projekt ten musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784).

Formularz "Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu" zamieszczony jest w zakładce u dołu strony "Wnioski do pobrania" – "Organizacja ruchu na drodze wojewódzkiej".

UWAGA: Złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wraz z projektem, nie zwalnia Organizatora z obowiązku złożenia wniosku o wydanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny wraz z wymaganymi dokumentami.

UWAGA: Ograniczenia ruchu związane z imprezą należy przeprowadzić przy bezpośrednim nadzorze Policji. Natomiast służby organizatora imprezy, w tym – np. Strażacy z OSP; wolontariusze, mogą spełniać jedynie funkcję informacyjno-porządkową.

Imprezy rowerowe i piesze, powinny być organizowane przy maksymalnym wykorzystaniu ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?