ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

We wniosku należy określić cel zajęcia pasa drogowego, lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego oraz planowany okres jego zajęcia (od dnia do dnia);

  • Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli projekt organizacji ruchu nie jest wymagany;
  • Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i szczegółowym podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (długość, szerokość, powierzchnia, okres zajęcia – od dnia do dnia) – 2 egz.;
  • Oświadczenie Strony o zgłoszeniu do Wojewody lub Starosty planowanych robót w pasie drogowym wraz z oświadczeniem o upływie terminu do wniesienia przez Wojewodę lub Starostę sprzeciwu – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2531 ze zm.),
  • Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (2 egz.);
  • Zatwierdzony przez Marszałka Województwa projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia (za pośrednictwem WZDW) wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Rejon Dróg Wojewódzkich.
  • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela urządzenia lub inwestora wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Sprawdź: informacje o opłatach.

Formularze wniosków znajdują się na podstronie Wnioski do pobrania.

Sprawy prowadzą właściwe miejscowo Rejony Dróg Wojewódzkich. Sprawdź dane kontaktowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?