ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Do wniosku o wydanie decyzji na lokalizację tablicy reklamowej należy dołączyć:

 • mapę sytuacyjną wraz z zaznaczoną lokalizacją reklamy w stosunku do drogi (odległość od krawędzi jezdni, skrzyżowania, znaku drogowego itp. lub szkic sytuacyjny jednoznacznie określający miejsce umieszczenia reklamy), oznaczeniem granic i nr działki drogi wojewódzkiej (2 egz.);
 • wymiary tablicy oraz treść i określenie czy reklama ma być jednostronna czy dwustronna (2 egz.);
 • projekt graficzny reklamy (2 egz.);
 • okres (od dnia do dnia) na jaki reklama ma być umieszczona w pasie drogowym;
 • skrócony wypis z ewidencji gruntów dla drogi wojewódzkiej;
 • planowaną powierzchnię zajęcia pasa drogowego na czas montażu reklamy oraz określenie w dniach czasu tego montażu (2 egz.).
 • w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela urządzenia lub inwestora wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Sprawdź: informacje o opłatach.

Do wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie tablicy reklamowej należy dołączyć:

 • oświadczenie Strony o:
  • zgłoszeniu do Starosty zamiaru umieszczenia reklamy w pasie drogowym wraz z oświadczeniem o nie zgłoszeniu przez Starostę sprzeciwu – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.)
   albo
  • posiadaniu ważnego pozwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (dot. reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 • plan sytuacyjny z zaznaczonym obszarem zajęcia pasa drogowego na czas montażu reklam (2 egz.);
 • projekt graficzny reklamy (2 egz.).
 • zatwierdzony przez Marszałka Województwa projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych - projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia (za pośrednictwem WZDW) wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich.
 • w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela urządzenia lub inwestora wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Sprawdź: informacje o opłatach.

W sprawie należy powołać się na numer decyzji lokalizacyjnej.
Formularze wniosków znajdują się na podstronie Wnioski do pobrania.

Sprawy prowadzą właściwe miejscowo Rejony Dróg Wojewódzkich. Sprawdź dane kontaktowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?