ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Umieszczenie obiektu handlowego nie będącego obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), np. kioski handlowe, stragany, itp.

Do wniosku o wydanie opinii na umieszczenie tymczasowego obiektu handlowego należy dołączyć:

  • plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją obiektu handlowego;
  • plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z proponowaną lokalizacją obiektu handlowego wraz z oznaczeniem granic i nr działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej (2 egz.).

Do wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie tymczasowego obiektu handlowego należy dołączyć:

  • mapę sytuacyjną wraz z zaznaczoną lokalizacją obiektu w stosunku do drogi (odległość od krawędzi jezdni, skrzyżowania, znaku drogowego itp. lub szkic sytuacyjny jednoznacznie określający miejsce umieszczenia obiektu i jego wymiary – 2 egz.;
  • okres (od dnia do dnia) na jaki obiekt ma być umieszczony w pasie drogowym;
  • planowaną powierzchnię zajęcia pasa drogowego na czas montażu obiektu oraz określenie czasu (od dnia do dnia) tego montażu;
  • oświadczenie Strony o zgłoszeniu do Starosty zamiaru umieszczenia obiektu w pasie drogowym wraz z oświadczeniem o upływie terminu do wniesienia przez Starostę sprzeciwu zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.);
  • zatwierdzony przez Marszałka Województwa projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych - projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia (za pośrednictwem WZDW) wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Rejon Dróg Wojewódzkich.
  • w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela urządzenia lub inwestora wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Sprawdź: informacje o opłatach.

Formularz wniosku znajduje się na podstronie Wnioski do pobrania.

Sprawy prowadzą właściwe miejscowo Rejony Dróg Wojewódzkich. Sprawdź dane kontaktowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?