ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wniosek o wydanie opinii w sprawie liniowej infrastruktury technicznej powinien zawierać:

  • Plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją projektowanej infrastruktury technicznej;
  • Plan sytuacyjny na mapie zasadniczej z proponowaną lokalizacją infrastruktury technicznej wraz z oznaczeniem granic i nr działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej – 2 egz. planów.

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację liniowej infrastruktury technicznej powinien zawierać:

  • Plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją projektowanej infrastruktury technicznej;
  • plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z projektowaną infrastrukturą techniczną, z zaznaczeniem jej odległości od granicy pasa drogowego oraz od zewnętrznej krawędzi jezdni wraz z oznaczeniem granic i nr działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej – 3 egz.;
  • dla obiektów inzynierkich takich jak: mosty, przepusty, kładki dla pieszych itp. - szczegółowe rysunki projektowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, tj.: przekroje poprzeczne z wyszczególnieniem wszystkich elementów, rzuty pionowe i poziome studni, sposób posadowienia w gruncie itp. – 3 egz.;
  • skrócony wypis z ewidencji gruntów dla działek drogi wojewódzkiej, na których będzie realizowana budowa infrastruktury technicznej lub numer księgi wieczystej;
  • w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela urządzenia lub inwestora wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Sprawdź: informacje o opłatach.

Formularze wniosków znajdują się na podstronie Wnioski do pobrania.

Sprawę prowadzi: Wydział Uzgodnień i Ewidencji Dróg, kontakt tel. (61) 22 58 120 – 126

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?