ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0006/20
Okres realizacji
2019 – 2023
Łączna wartość
26 864 336,44 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
17.000.000,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
1 980 000,00 zł
Udział własny WZDW w kwocie
7 884 336,44 zł
Wykonawca robót budowlanych
Colas Polska Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
AC DROGA Adam Chmielewski
Cel projektu
Poprawa warunków transportu drogowego poprzez rozbudowę sieci drogowej, wzmacniającej powiązania obszarów centralnej części województwa wielkopolskiego, w tym z siecią TEN-T i terenami inwestycyjnymi.
Planowane efekty
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi klasy G (drogi wojewódzkiej nr 260), łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - dł. 2,241 km. Nowobudowany odcinek drogi będzie stanowił fragment drogi wojewódzkiej.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?