ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0003/20
Okres realizacji
2020 – 2023
Łączna wartość
12 352 296,04 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
5 658 636,45 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
932 010,71 zł
Udział własny WZDW w kwocie
5 761 648,88 zł
Wykonawca robót budowlanych
INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Colas Polska Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
LIDER: Zbigniew Mączka KEZM-BUD, PARTNER: Biuro Inżynierii Drogowej S-KA Sp. z o.o.
Cel projektu
Poprawa warunków transportu drogowego poprzez rozbudowę sieci drogowej, wzmacniającej powiązania obszarów centralnej części województwa wielkopolskiego, w tym z siecią TEN-T i terenami inwestycyjnymi.
Planowane efekty
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry o długości 1,726 km.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?