ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0005/20
Okres realizacji
2020 – 2022
Łączna wartość
5 935 454,59 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
4 710 697,22 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
775 879,55 zł
Udział własny WZDW w kwocie
448 517,58 zł
Wykonawca robót budowlanych
TRANSBRUK Sp. z o.o.,
Zespół Inżyniera Kontraktu
KS Invest Consult – Krzysztof Sas
Cel projektu
Poprawa warunków transportu drogowego poprzez rozbudowę sieci drogowej, wzmacniającej powiązania obszarów centralnej części województwa wielkopolskiego, w tym z siecią TEN-T i terenami inwestycyjnymi.
Planowane efekty
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin-Kórnik od km 28+972 do km 31+518,15 na długości 2,547 km.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?