ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Czarnków
  • Data ogłoszenia: 2020-12-10
  • Termin składania ofert: 2020-12-28 11:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Tom I FORMULARZE EDYTOWALNE

Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tom III SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ,DOKUMENTACJA TECHNICZNA , TER , PRZEDMIAR

Tom IV Załączniki do SIWZ: wzory protokołów odbioru i odbioru ostatecznego robót wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym oraz

SIWZ po modyfikacji kodu CPV

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

Modyfikacja treści SIWZ w zakresie kodu CPV

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?