ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na oferowane stanowisko została wybrana:

Pani Magdalena Rozpędowska zamieszkała w Luboniu

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

Opublikowano: 28 czerwca 2024


Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Głównego księgowego

Miejsce pracy: Poznań

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 2. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze finansów publicznych,
 5. dobra znajomość przepisów dotyczących sektora finansów publicznych oraz sprawozdawczości budżetowej,
 6. prawo jazdy kat. B.

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać jeden z poniższych warunków:

 1. ukończone studia ekonomiczne lub studia podyplomowe ekonomiczne, co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
 2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna, co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
 3. wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawowe obowiązki:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. koordynowanie i zarządzanie pracą działu księgowego,
 3. nadzór nad zgodnością procedur finansowych z przepisami prawnymi i podatkowymi,
 4. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, raportów okresowych i innych wymaganych prawem dokumentów,
 5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 6. współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz jednostkami organizacyjnymi WZDW w Poznaniu.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 2. możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 4. dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 5. ruchomy czas pracy, pracę rozpoczyna się w godzinach od 7:00 do 8:00 – kończy w godzinach od 15:00 do 16:00,
 6. budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 7. stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.530).

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje należy nadsyłać w terminie do: 21 czerwca 2024 r.

pod adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61- 623 Poznań

Aplikować na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7068f256127a41cdb556ada33c4aebac

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Aplikacje, które wpłyną do WZDW w Poznaniu po terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 61 826 53 92 (Administrator).  Z naszym inspektorem ochrony danych, Panem Krzysztofem Winiarskim możecie się Państwo skontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (treść zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokumentach” ), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji (w stosunku do niektórych kandydatów także przez 3 miesiące po jej zakończeniu w związku z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych), a następnie w przypadku niezatrudnienia kandydata będą ulegały zniszczeniu. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji (treść zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokumentach, na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 12 miesięcy od zakończenia niniejszej rekrutacji”) przez okres maksymalnie 12 miesięcy lub do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.  Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na podany wyżej adres mailowy lub osobiście w siedzibie Administratora.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Opublikowano: 30 kwietnia 2024 r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?