ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Koło
  • Data ogłoszenia: 2020-12-15
  • Termin składania ofert: 2020-12-30 10:00:20

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

IPU

Przedmiar robót, TER, tabele

wzory protokołów - Tom IV

Czść opisowa, rysunkowa

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?