ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

grafika - ścieżka rowerowa

Świetna wiadomość dla samorządów i rowerzystów – będziemy kontynuować Program „Budowa Ścieżek Rowerowych”.

Rozpoczynamy nabór wniosków. To szansa na to, by w Waszej miejscowości powstała bezpieczna ścieżka rowerowa, za której budowę lokalny samorząd zapłaci tylko połowę wartości.

Aby zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach programu, muszą być spełnione warunki:

  • deklaracja JST (jednostki samorządu terytorialnego) o udziale finansowym wynoszącym 50 proc. wartości robót budowlanych.
  • nabycie gruntów niezbędnych do realizacji ścieżki leży po stronie JST bądź w przypadku konieczności uzyskania decyzji ZRID zabezpieczenie przez środków na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty.
  • w przypadku opracowania dokumentacji projektowej przez JST, projekt powinien zostać opracowany m. in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz innymi przepisami szczególnymi.
  • projekt powinien być uzgodniony z WZDW.
  • wybudowana ścieżka rowerowa czy chodnik nie może pełnić wyłącznie funkcji rekreacyjno-turystycznej.
  • zobowiązanie przejęcia przez JST utrzymania obiektu.

Termin przyjmowania wniosków: do 11 kwietnia 2022 roku.

Szczegółowe zasady programu i wzór wniosku znajdują się na naszej stronie w zakładce BIP / Załatw sprawę / Ścieżki rowerowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?