ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 133 Chełst – Chrzypsko Wielkie odcinek Chełst – Kamiennik od km 0+000 do km 1+910 odcinek I , od km 2+650 do km 2+930 odcinek II , od km 3+195 do km 3+320 odcinek III

Data ogłoszenia: 2020-12-22
Termin składania ofert: do 2021-01-08 11:45:00
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Tom I SIWZ

Tom I FORMULARZE EDYTOWALNE

Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Tom IV Załączniki do SIWZ: wzory protokołów odbioru i odbioru ostatecznego robót wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym oraz

Tom III SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ,RYSUNKI , TER , PRZEDMIAR

Modyfikacja treści SIWZ w zakresie p. 6.2.3.

SIWZ po modyfikacji p. 6.2.3

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?