ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu dogi wojewódzkiej nr 241 w m. Marlewo – II etap

Data ogłoszenia: 2020-12-15
Termin składania ofert: do 2021-01-04 09:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

TOM I SIWZ Marlewo

TOM II Wzór umowy Marlewo

TOM III SST Marlewo

TOM III Dokumentacja Techniczna Marlewo

TOM III TER Marlewo

TOM IV Protokoły Marlewo

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert - Marlewo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Marlewo

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Marlewo

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?