ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Usuwanie padłych zwierząt i ich szczątków z pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie wraz z ich wywozem i utylizacją

Data ogłoszenia: 2020-12-14
Termin składania ofert: do 2020-12-28 09:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ padłe zwierzęta

Wzór umowy padłe zwierzęta

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert - usuwanie padłych zwierząt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usuwanie padłych zwierząt

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - padłe zwierzęta

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?