ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko – Czarnków polegajaca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku m. Kawczyn – m. Chełst od km 8+030 do km 10+070 (strona prawa)– odcinek od km 0+000,00 do km 0+090,13; odcinek od km 0+243,59 do km 0+309,48; odcinek od km 0+353,48 do km 0+507,76

Data ogłoszenia: 2020-12-10
Termin składania ofert: do 2020-12-28 11:45:00
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Tom I FORMULARZE EDYTOWALNE

Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tom III SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ,DOKUMENTACJA TECHNICZNA , TER , PRZEDMIAR

Tom IV Załączniki do SIWZ: wzory protokołów odbioru i odbioru ostatecznego robót wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym oraz

SIWZ po modyfikacji kodu CPV

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

Modyfikacja treści SIWZ w zakresie kodu CPV

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?