ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 na odcinku Trzcianka – Wrząca od km 28+300 do km 29+700

Data ogłoszenia: 2020-12-09
Termin składania ofert: do 2020-12-28 11:45:00
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Tom I SIWZ

Tom I FORMULARZE EDYTOWALNE

Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Tom III SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ,RYSUNKI , TER , PRZEDMIAR

Tom IV Załączniki do SIWZ: wzory protokołów odbioru i odbioru ostatecznego robót wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym oraz

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?