ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w zakresie budowy ciągu rowerowego Blękwit - Klukowo na odcinku od km 0+000,00 do km 0+305,95

Data ogłoszenia: 2020-09-15
Termin składania ofert: do 2020-10-01 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Modyfikacja SIWZ

TER POPRAWIONY

Modyfikacja SIWZ 2

Poprawiony TER 2 - AKTUALNY

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

TER

SST

Przedmiar

Projekt budowlany

Druk oferty

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?