ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń - Golina w m. Radolina - etap II

Data ogłoszenia: 2020-08-17
Termin składania ofert: do 2020-09-02 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Konin

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ponowny wybór

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

Druk oferty i formularze

TER - edytowalna

TER

SST

PB branża drogowa

PB branża sanitarna

POR czasowa

POR stała

Przedmiar robót

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?