ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 189 odc. od mostu przez rz. Gwdę, km 3+720 do km 4+220

Data ogłoszenia: 2020-08-07
Termin składania ofert: do 2020-08-28 10:00:54
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

Materiały

TER

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?