ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 179 odc. od granicy województwa - Nowy Dwór, od km 17+956 do km 18+200

Data ogłoszenia: 2020-08-04
Termin składania ofert: do 2020-08-25 10:00:59
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

TER

Materiały

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?