REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZŁOTOWIE ogłasza przetarg na sprzedaż kosiarki

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań
Postępowanie przetargowe będzie prowadzone w:
Rejonie Dróg Wojewódzkich w Złotowie
adres: 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 3a, telefon: 67/263 34 34
fax: 67/263 56 18, e-mail: rdwzlotow@wzdw.pl
OGŁASZA
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
KOSIARKI
Typ: Kosiarka rotacyjna Z-081, Nr fabryczny: 337, Rok produkcji: 1986
Cena wywoławcza: 150 zł (brutto)

1) Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „KOSIARKA” należy złożyć
w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie ul. Za Dworcem 3a, w pokoju nr 1
(sekretariat).
2) Termin składania ofert upływa dnia 29.06.2015r. o godz. 11:00.
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2015r. o godz. 11:30 w siedzibie Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Złotowie.
4) Kosiarka przeznaczona do sprzedaży znajdują się:
– na placu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a.
5) W/w kosiarkę obejrzeć można w dniach roboczych od godz. 7:00 do godz. 15:00,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z p. Bogumiła Ostrowską – St. Specjalistą
RDW Złotów, tel.: 61/22-58-490.
6) Sprzedaż kosiarki nastąpi nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę.
7) Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,
jeżeli uczestnicy zaoferują tę samą cenę.
8) Sprzedawca nie żąda wadium.
9) Kosiarkę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty uregulowaniu należności na wskazany
przez Sprzedającego rachunek bankowy, nie później niż w ciągu 14 dni od daty
rozstrzygnięcia przetargu.
10) Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
11) Rejon nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.
12) W przypadku kiedy przetarg nieograniczony na sprzedaż kosiarki nie dojdzie
do skutku, z powodu braku Oferentów, cena kosiarki zostanie obniżona, a jej wartość
wywoławcza będzie wynosiła: 100 zł (brutto).
13) Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania informacji jest:
– p. Bogumiła Ostrowska – St. Specjalista RDW Złotów, tel.: 61/22-58-490.
Złotów, dn. 19.06.2015r.

Ogłoszenie