REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CZARNKOWIE ogłasza przetarg na sprzedaż drzew

WIELKOPOLSKI ZARZAD DRÓG WOJEWÓDZKICH w POZNANIU
61-623 Poznan , ul. Wilczak 51
tel. 61 826-53-92
prowadzacy postepowanie
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH w CZARNKOWIE
Adres: 64-700 Czarnków ul. Gdanska 56, Telefon: (67) 255 28 21
fax (67) 255 26 47

OGŁASZA

Pisemny przetarg na :
Sprzeda drzew „ na pniu” rosnacych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 182
1. Oferty nale2y składac w siedzibie RDW Czarnków ul. Gdanska 56, w pokoju nr 34.
Oferte nale2y umiescic w kopercie zaadresowanej do Sprzedajacego na adres
Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie , 64-700 Czarnków , ul. Gdanska 56,
na której bedzie widniał napis:
Sprzeda2 drzew „ na pniu” rosnacych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 182
Nie otwierac przed godz. 10:15 ,17.12.2014 r.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2014 r. o godz. 10:00
3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 17.12.2014 r. o godz. 10.15
4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania sie z Kupujacymi sa:
Przemysław Pachołek – Kierownik OD I, tel. 67 255 28 21
Łucja Cimoszko – specjalista ds. ochrony dróg tel. 67 255 28 21

ogłoszenie

projekt umowy

SIWS na pniu RDW Czarnków 2014