Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki FSO B06CEJ (Truck 1,6 SPI)

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W POZNANIU
61-623 Poznań, ul. Wilczak 51
tel.(0-61) 22 58 101

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
62-600 Koło, ul. Toruńska 200
tel.(0-61) 22 58 430

OGŁASZA
Przetarg nieograniczony
na sprzedaż samochodu marki FSO B06CEJ (Truck 1,6 SPI)

Nr rejestracyjny: PO 15255, rok produkcji: 2000
Cena wywoławcza: 2 573,00 zł (brutto)

1. Zamkniętą kopertę oznaczoną „Samochód FSO B06CEJ” należy złożyć w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, w pokoju nr 103 (sekretariat).
2. Termin składania ofert upływa dnia 07.08.2015r. o godzinie 900.
3. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 07.08.2015r. o godzinie 1000.
4. Zbycie samochodu nastąpi Nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie VADIUM w wysokości 10%% ceny wywoławczej w kasie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole do dnia 22.07.2015r. do godziny 900.
6. W przypadku gdy oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zakupu VADIUM przepada na rzecz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.
7. Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole ul. Toruńska 200 zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferują tę samą cenę.
8. W / w samochód można oglądać w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kole ul. Toruńska 200 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.
9. Wydanie samochodu nastąpi po uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otwarcia ofert.
10. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Dziennika Ustaw Nr 97 poz.443 z dnia 5 października 1993r.
11. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:
– Monika Beczyńska- starszy referent, tel.61 22 58 436

Ogłoszenie