MATERIAŁY WYBORCZE

Informacja dotycząca umieszczania materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego administrowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zaplanowanymi na 26 maja 2019 r.

 1. Materiały wyborcze w pasie drogowym są reklamami w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2018, poz. 2068 ze zmianami).

  Plakat wyborczy itp. materiały przedstawiające wizerunek kandydata biorącego udział w wyborach i opatrzone danymi pozwalającymi na identyfikację stosownego komitetu wyborczego nie różnią się od reklam w klasycznym rozumieniu znajdujących się w polu widzenia użytkowników dróg, a nadto nie są użytecznie związane z ruchem drogowym i nie należą do infrastruktury drogowej.

  Przepisy art. 40 cyt. ustawy o drogach publicznych jednoznacznie stanowią, iż zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochronią dróg może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych.

  Brak jest podstawy prawnej do wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych.

 2. Zgodnie z zapisami cyt. ustawy o drogach publicznych umieszczanie materiałów wyborczych w pasie drogowym podlega opłatom za zajęcie pasa drogowego (związanym z montażem i demontażem oraz związanym z umieszczeniem materiałów wyborczych w pasie drogowym).

  Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego określa Uchwała Nr XXII/326/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2791 ze zm.). Wynoszą one: 1,00 zł za 1m2 powierzchni pasa za 1 dzień dla reklam o powierzchni reklamowej równoległej do osi drogi oraz 2,00 zł za 1m2 powierzchni pasa za 1 dzień dla reklam o powierzchni innej niż równoległa do osi drogi.

 3. Celem uzyskania zgody na umieszczenie materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg wojewódzkich należy złożyć do właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich: WNIOSEK na zajęcie w celu umieszczenia materiałów wyborczych (PDF). Wnioski na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia materiałów wyborczych w pasach drogowych powinny być podpisane przez Pełnomocnika Finansowego komitetu wyborczego lub osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo.

  Do przedmiotowego wniosku należy przedłożyć załączniki:

  • dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania komitetu wyborczego oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na jego rzecz;
  • mapę zasadniczą z zaznaczonym i zwymiarowanym obszarem proponowanego zajęcia pasa drogowego na czas montażu materiałów wyborczych oraz ich umieszczenia;
  • projekt graficzny materiałów wyborczych z podaniem ich wymiarów, treści i kolorystyki oraz oznaczeniem komitetu wyborczego;
  • skrócony wypis z rejestru gruntów działki drogi wojewódzkiej, na której będzie umieszczony materiał wyborczy;
  • pisemną zgodę właściciela urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i in. zlokalizowanych w pasie drogowym (w przypadku wnioskowania o wydanie zezwolenia na wykorzystanie infrastruktury pasa drogowego);

  W każdej ze spraw indywidualnie zostanie ustalona ewentualna koniczność przedłożenia wraz z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego projektu organizacji ruchu.

 4. Nie wyraża się zgody na umieszczanie materiałów wyborczych w sposób ograniczający bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego (zakaz umieszczania na konstrukcjach bramowych, elementach obiektów konstrukcyjnych, urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego, znakach drogowych itp.).

 5. Samowolne umieszczanie jakichkolwiek materiałów wyborczych w pasie drogowym lub naruszenie obowiązków określonych w zezwoleniu zarządcy drogi (w zakresie warunków bądź terminu) jest zabronione i będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej zgodnie z art. 40 ust. 12 cyt. ustawy o drogach publicznych równej dziesięciokrotności opłaty należnej ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 6 cyt. ustawy.

 6. Pozostałe uwagi:

  • wydanie zezwolenia na umieszczenie materiałów wyborczych na urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych, wiatach przystankowych i in. zlokalizowanych w pasie drogowym jest możliwe wyłącznie, gdy wnioskodawca okaże, że legitymuje się zgodą jego właściciela;
  • właściciel materiałów wyborczych umieszczonych w pasie drogowym zobowiązany jest do utrzymania ich w estetycznym stanie. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego, Komitet Wyborczy na wniosek którego nastąpiło ww. umieszczenie, zostanie obowiązany do natychmiastowej konserwacji, naprawy lub usunięcia materiałów wyborczych z pasa drogowego;
  • całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w pasie drogowym w związku z umieszczonymi materiałami wyborczymi ponosi Komitet Wyborczy, na wniosek którego nastąpiło umieszczenie ich w pasie drogowym.