Elastyczne słupki przy drodze wojewódzkiej nr 178 w Niekursku

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu po raz pierwszy na szerszą skalę zamontował elastyczne słupki drogowe. W celu poprawy bezpieczeństwa i oddzielenia ruchu pieszego od samochodowego 80 takich słupków stanęło przy 200-metrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 178 w Niekursku (w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim). Innowacyjna technologia sprawia, że słupki zachowują „pamięć kształtu” (po odkształceniu wracają do swojej pierwotnej pozycji), a system montażu nie wymaga ingerencji w nawierzchnię. Niebawem takie elementy bezpieczeństwa ruchu pojawią się przy innych drogach wojewódzkich w Wielkopolsce.

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Krzyżu Wielkopolskim

Uwaga! W czwartek 6 grudnia br. na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 174 z ul. Walki Młodych w centrum Krzyża Wielkopolskiego wprowadzono nową, stałą organizację ruchu i przeprogramowano działanie sygnalizacji świetlnej. Dotychczas obowiązujące pierwszeństwo przejazdu z ul. Wojska Polskiego i prostopadłej Poznańskiej (drogi wojewódzkiej nr 174) zmieniono na pierwszeństwo przejazdu na wprost ulicami Walki Młodych i Poznańską. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej uwagi i ostrożności.

Aktywne znaki STOP w Brzeźnie Starym

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 241 z drogą powiatową w Brzeźnie Starym (gmina Wągrowiec) zamontowano aktywne znaki STOP. Czujniki ruchu wykrywają zbliżający się do skrzyżowania samochód i uruchamiają podświetlenie STOPu. Znaki są zasilane baterią słoneczną. Wartość zadania wyniosła 30 tys. zł.

Rondo w Brzezinach gotowe

Zakończyła się budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 i dróg powiatowych w Brzezinach w powiecie kaliskim. Zakres zrealizowanej w ciągu pięciu miesięcy inwestycji obejmował również budowę nowego chodnika, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, pasów postojowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Wartość zadania wyniosła 3,3 mln zł. Wykonawcą była spółka SIDROG.

Kontynuuj czytanie Rondo w Brzezinach gotowe

Nowa nawierzchnia na drodze wojewódzkiej nr 449 w powiecie kaliskim

Od miesiąca mieszkańcy gminy Brzeziny w powiecie kaliskim jeżdżą po wyremontowanej drodze wojewódzkiej nr 449. Na odcinku o długości niemal 1,7 km od miejscowości Sobiesęki do granicy województwa ułożono dwie warstwy nowej nawierzchni wraz z geosiatką wzmacniającą, oczyszczono rowy i wykonano oznakowanie poziome. Wartość zadania wyniosła 1,5 mln zł. Wykonawcą była spółka SIDROG.

Kontynuuj czytanie Nowa nawierzchnia na drodze wojewódzkiej nr 449 w powiecie kaliskim

Nowa sygnalizacja świetlna na obwodnicy Śremu już działa

W pierwszej połowie listopada na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 (obwodnicy Śremu) z ulicą Szkolną w miejscowości Kawcze uruchomiono nową sygnalizację świetlną. Jej budowa miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, m.in. ze względu na ograniczoną widoczność przy wjeździe na drogę wojewódzką znajdującą się na wysokim nasypie.

Sygnalizacja jest acykliczna, akomodacyjna (tzw. inteligentna), co oznacza, że poprzez pętle indukcyjne i kamery dostosowuje program działania do natężenia ruchu. Wykonawcą zadania był Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Józef Wojciechowski z Cielimowa. Wartość robót wyniosła 233,7 tys. zł.

Wicemarszałek Województwa przejechał nową ścieżką rowerową w gminie Odolanów

W środę 14 listopada br. w Tarchałach Wielkich (powiat ostrowski) odbyło się symboliczne otwarcie i inauguracyjny przejazd nowo wybudowaną ścieżką rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445, której nadano imię Stanisława Mikołajczyka. W uroczystości wzięli udział m.in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Radny Województwa Waldemar Witkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Odolanów Marian Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Jan Prokop, Radny Gminy Marian Dolata, Sołtys Tarchał Wielkich Elżbieta Tomczak oraz inni lokalni samorządowcy i mieszkańcy.

Ścieżka rowerowa przebiegająca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445 przez trzy miejscowości: Odolanów, Tarchały Wielkie i Gorzyce Małe powstała dzięki współpracy samorządów. Dwa odcinki wybudowała Gmina Odolanów, a odcinek o długości 1,5 km w miejscowości Tarchały Wielkie zrealizował Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Poza budową chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego, zakres robót w ramach inwestycji samorządu województwa w Tarchałach Wielkich obejmuje m.in. poszerzenie pasa ruchu, przebudowę istniejących pod drogą przepustów, budowę odcinków kanalizacji deszczowej, peronu zatoki autobusowej i wymianę nawierzchni istniejących zatok oraz utwardzenie zjazdów do posesji.   

Wartość zadania realizowanego przez WZDW w Poznaniu wynosi 3,2 mln zł. Wykonawcą jest spółka Brukarstwo Kasprzak.

Odcinek dawnej drogi krajowej nr 5 w powiecie leszczyńskim stał się drogą wojewódzką

9 listopada 2018 roku – po oddaniu do użytkowania odcinka drogi ekspresowej S5 od Radomicka do Leszna – fragment dawnej drogi krajowej nr 5 przebiegający od północnej granicy Leszna do węzła Lipno (ale z wyłączeniem tego węzła) stał się drogą wojewódzką.

Nowy odcinek docelowo będzie stanowić kontynuację istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 309 łączącej drogę krajową nr 36 w okolicy Rawicza z Kaczkowem w powiecie leszczyńskim.

Poniżej mapa (w formatach JPG i PDF) prezentująca przebieg nowego odcinka drogi wojewódzkiej.

DW 309 zmiana kategorii drogi Leszno – Lipno

Most we Wronkach zostanie otwarty

Most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 we Wronkach znów będzie otwarty! 9 listopada Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu otrzymał zgodę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na warunkowe dopuszczenie na moście ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów o masie do 3,5 tony. To odpowiedź na wniosek złożony 18 października przez WZDW na podstawie ekspertyz i monitoringu geotechnicznego.

W dniach 30-31 października Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przeprowadził na moście we Wronkach naprawę elementów wymienionych w wydanej 29 sierpnia br. przez WINB decyzji o zamknięciu obiektu: chodnika, wyprężonej balustrady i ciosu podłożyskowego. Następnie – 5 listopada – WZDW przedstawił WINB odpowiedzi na dodatkowe pytania do ekspertyzy geotechnicznej oceniającej stateczność podłoża w rejonie mostu. WINB dysponował więc kompletem dokumentów (m.in. dwóch ekspertyz – stanu technicznego obiektu i geotechniczną), w których specjaliści z Politechniki Poznańskiej jednoznacznie stwierdzili, że  stateczność posadowienia przyczółka mostu nie jest zagrożona i możliwe jest dopuszczenie na nim ograniczonego ruchu. W piątek 9 listopada WZDW otrzymał odpowiedź na swój wniosek. WINB uchylił wcześniejszą decyzję o zamknięciu mostu i orzekł o dopuszczeniu ruchu pieszego, rowerowego oraz pojazdów o masie do 3,5 tony z ograniczeniem prędkości do 40 km/h.

Niezwłocznie po otrzymaniu tej decyzji WZDW rozpoczął przygotowania do otwarcia mostu. Na dojazdach ustawiono znaki zakazu wjazdu samochodów ciężarowych i innych o masie przekraczającej 3,5 tony, zakazu wjazdu pojazdów o szerokości ponad 2,4 m, a także szykany uniemożliwiające przejazd takich pojazdów. Na przejeździe przez szykany obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h, a poza nimi – do 40 km/h. Ruch na moście zostanie wznowiony w piątek w godzinach wieczornych. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zgodnie z warunkami wskazanymi w decyzji WINB, WZDW będzie prowadził kompleksowy monitoring konstrukcji mostu i skarp przyczółka, a także – przy współpracy m.in. z właścicielami  sąsiednich nieruchomości – osuwiska występującego na znacznie szerszym terenie niż rejon przeprawy. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub okoliczności mogących świadczyć o zagrożeniu bezpieczeństwa, możliwe będzie ponowne wstrzymanie ruchu. Jego warunkowe dopuszczenie nie rozwiązuje bowiem podstawowego i palącego problemu występujących na tym obszarze ruchów masowych. Jak wykazała ekspertyza geotechniczna przygotowana przez specjalistów z Politechniki Poznańskiej, oś główna zaistniałych 22 i 23 sierpnia br. ruchów w postaci rozległego osuwiska występuje między Miejską Przepompownią a nieczynną oczyszczalnią ścieków należącą do Zakładu Karnego. Eksperci zaznaczyli, że skuteczne zatrzymanie procesu osuwiskowego to zadanie skomplikowane, które musi zostać poprzedzone kompleksowymi badaniami i musi obejmować jednocześnie znacznie szerszy teren niż rejon samego mostu. Dodali, że sprawę kompleksowego zabezpieczenia zbocza należy traktować jako priorytetową dla miasta Wronki z uwagi na zlokalizowaną tam i zagrożoną przez ruchy masowe infrastrukturę: przepompownię ścieków, dom kultury, bliskość osiedla mieszkaniowego.

Objazd w związku z remontem al. Solidarności w Śremie

W związku z remontem odcinka alei Solidarności w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310 w Śremie od 13 listopada zamknięty zostanie jeden z dwóch pasów ruchu (w drugim etapie nastąpi zamiana). Wyznaczone objazdy będą prowadzić ulicami Grottgera i Chełmońskiego oraz Kilińskiego i Sikorskiego (patrz: plany orientacyjne w formatach PNG i PDF). Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość.

Remont odcinka al. Solidarności o długości 980 m obejmuje m.in. ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni, wymianę: krawężników, wpustów kanalizacji deszczowej, pętli indukcyjnych na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną oraz wykonanie oznakowania poziomego. Wartość zadania wynosi 1,7 mln zł. Termin realizacji to 15 grudnia br. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD S.A.


Objazd al. Solidarności I etap

Objazd al. Solidarności II etap

Droga wojewódzka nr 310 w powiecie śremskim po remoncie

W październiku zakończył się remont drogi wojewódzkiej nr 310 pomiędzy miejscowościami Chaławy i Pucołowo w powiecie śremskim. Zakres robót na odcinku o długości 4,3 km objął m.in. ułożenie nowej nawierzchni jezdni, remont zatoki autobusowej z wykonaniem peronu z kostki brukowej, remont chodnika w Chaławach, ścięcie i umocnienie poboczy, odtworzenie przydrożnych rowów, wykonanie oznakowania poziomego.

Wartość zadania wyniosła 4,3 mln zł. Wykonawcą była spółka Colas Polska.

 

Kolejne chodniki przy drogach wojewódzkich w Książu Wlkp. i Wieleniu

W październiku zakończyła się budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w Książu Wielkopolskim. Zakres robót na odcinku o długości 320 m objął wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej, poszerzenie nawierzchni jezdni oraz profilowanie i pogłębienie istniejących rowów. Wartość zadania wyniosła 348 tys. zł. Wykonawcą była firma Roboty Drogowe Jacek Szymanowski z Książa.

Z nowego chodnika cieszą się również mieszkańcy Dzierżążna Wielkiego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Powstał on na przechodzącym przez miejscowość odcinku drogi wojewódzkiej nr 177 o długości 1,1 km. Stanowi dojście do szkoły, przedszkola, sklepu i przystanku autobusowego. Wartość zadania wyniosła 548,3 tys. zł. Wykonawcą był Zakład Drogowo-Budowlany Krzysztof Jaworski z Dąbrówki.

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 ten sam wykonawca przebudował również istniejący chodnik przy ul. Jana Pawła II w Wieleniu. W celu poprawy bezpieczeństwa wyznaczono dwa dodatkowe przejścia dla pieszych. Wartość zadania wyniosła 390 tys. zł.

DW 436 chodnik w Książu Wlkp.

DW 177 chodnik w Dzierżążnie Wielkim

DW 177 chodnik w Wieleniu

Odcinek dawnej drogi krajowej nr 5 stał się drogą wojewódzką

5 października br. – po oddaniu do użytkowania odcinka drogi ekspresowej S5 Węzeł Leszno Południe – Kaczkowo – fragment dawnej drogi krajowej nr 5 przebiegający od Kaczkowa do węzła Dąbcze (ale z wyłączeniem węzła) w powiecie leszczyńskim stał się drogą wojewódzką. Stanowi on kontynuację istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 309.

Poniżej mapa prezentująca przebieg nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 309 w dwóch formatach.

PDF: DK 5 zmiana na DW 309 Kaczkowo Dąbcze

Utrudnienia występujące na drogach wojewódzkich

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych i wzmożonym ruchem samochodowym poniżej przedstawiamy listę utrudnień wynikających z prowadzonych robót na drogach wojewódzkich. Wszystkich uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Ruch wahadłowy:

 • na moście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w Międzychodzie
 • na moście tymczasowym (bypassie) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 w Mochach w powiecie wolsztyńskim
 • na drodze wojewódzkiej nr 191 w Nadolniku w powiecie chodzieskim
 • na dwóch odcinkach drogi wojewódzkiej nr 306 w Rybojedzku w powiecie poznańskim
 • na drodze wojewódzkiej nr 306 pomiędzy miejscowościami Witobel i Łódź w powiecie poznańskim.

Innego rodzaju utrudnienia przy zachowaniu przejezdności drogi:

 • na drodze wojewódzkiej nr 434 pomiędzy Gostyniem i Rawiczem
 • na drodze wojewódzkiej nr 308 w Katarzyninie w powiecie kościańskim
 • na drodze wojewódzkiej nr 308 w Racocie w powiecie kościańskim
 • na ul. Solidarności w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310 w Śremie.

Ponadto przypominamy o zamkniętych mostach:

 • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 we Wronkach
 • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w Kłecku.

 

Informacje o zmianach organizacji ruchu w rejonach wielkopolskich cmentarzy można znaleźć na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu:

http://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/203559,KWP-SPRAWDZ-JAK-DOJECHAC-DO-CMENTARZY.html

Specjaliści ds. zamówień publicznych spotkali się w Poznaniu

W październiku WZDW gościł w Poznaniu pracowników wydziałów zamówień publicznych z innych zarządów dróg wojewódzkich w kraju. Spotkania specjalistów zajmujących się postępowaniami przetargowymi odbywają się cyklicznie, kilka razy w roku. Mają na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń, omawianie przykładów stosowania Prawa zamówień publicznych i wypracowywanie wspólnego stanowiska wobec zmieniających się przepisów.

W dwudniowym spotkaniu w Poznaniu wzięli udział przedstawiciele dziewięciu zarządów dróg wojewódzkich.

Co dalej z mostem we Wronkach?

Stateczność przyczółka mostu we Wronkach nie jest zagrożona, możliwe jest dopuszczenie ruchu pieszych i samochodów o masie do 3,5 tony – takie wnioski wynikają z ekspertyz i monitoringu geotechnicznego przygotowanych na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Autorzy badania geotechnicznego stwierdzili występowanie bardzo aktywnych procesów osuwiskowych na dużo szerszym terenie niż rejon mostu. Aby je skutecznie powstrzymać, należy najpierw zbadać cały teren, a później opracować koncepcję kompleksowych działań.

W związku z wydanym 25 października br. przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki komunikatem prasowym pt. „Co dalej z mostem we Wronkach?” Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że 18 października złożył do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosek o warunkowe dopuszczenie na moście ruchu pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony. Podstawą do złożenia wniosku były wyniki badań i dwie ekspertyzy – stanu technicznego obiektu oraz geotechniczna oceniająca stateczność podłoża gruntowego w rejonie przeprawy. Wszystkie dokumenty w sposób jednoznaczny stwierdzają, że stateczność posadowienia przyczółka mostu nie jest zagrożona i możliwe jest dopuszczenie na moście ruchu pieszych oraz ruchu pojazdów o masie do 3,5 tony.

Autorzy ekspertyzy geotechnicznej we wnioskach podkreślili, że budowa geologiczna terenu jest bardzo niekorzystna pod względem geologiczno-inżynierskim i wyjątkowo wrażliwa na zmiany wilgotności. Wskazali, że ruchy masowe obejmują znacznie szerszy teren niż rejon mostu. Oś główna zaistniałych 22 i 23 sierpnia br. ruchów w postaci rozległego osuwiska występuje między Miejską Przepompownią a nieczynną oczyszczalnią ścieków należącą do Zakładu Karnego. Według ekspertów, odległość osi głównej osuwiska od mostu wynosi ok. 80 m i jest na tyle duża, że oddziaływanie obecnego osuwiska na most można uznać za nieistotne.

Specjaliści zaznaczyli, że skuteczne zatrzymanie procesu osuwiskowego to zadanie skomplikowane, które musi zostać poprzedzone kompleksowymi badaniami i musi obejmować jednocześnie znacznie szerszy teren niż rejon samego mostu. Dodali, że sprawę kompleksowego zabezpieczenia zbocza należy traktować jako priorytetową dla miasta Wronki z uwagi na zlokalizowaną tam i zagrożoną przez ruchy masowe infrastrukturę: przepompownię ścieków,  dom kultury, bliskość osiedla mieszkaniowego.

W ekspertyzie geotechnicznej wyraźnie wskazano, że prace wzmacniające podłoże w obrębie mostu można prowadzić przy utrzymaniu ruchu pieszych oraz ruchu pojazdów o masie do 3,5 tony. Taki wniosek zawarto też w wynikach monitoringu geodezyjnego.

Ponadto, w odniesieniu do komunikatu prasowego WUW informujemy, że 17 października złożyliśmy do WUW zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia robót budowlanych na moście. 26 października otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Oznacza to zgodę na przeprowadzenie robót, które będą polegały na usunięciu uszkodzeń wymienionych w decyzji WWINB o zamknięciu mostu.

Budowa obwodnicy Obornik idzie pełną parą

Od dwóch miesięcy trwa budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178. Roboty idą pełną parą. Rozebrano już stary most na rzece Wełna, wbito pale pod przyczółki nowego obiektu i uformowano nasyp drogi. Obecnie trwają m.in. roboty ziemne oraz przygotowawcze do wykonania podbudowy drogi i nawierzchni jezdni.

Obwodnica będzie miała długość 1,2 km. Jej początek będzie stanowić rondo na skrzyżowaniu z ulicą Czarnkowską w ciągu dotychczasowej drogi nr 178, a koniec – rondo na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada w ciągu drogi krajowej nr 11.

Całkowita wartość inwestycji realizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wynosi 14,4 mln zł, z czego 12,2 mln zł stanowi unijne dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020. Wykonawcą jest spółka SKANSKA.

Film z placu budowy na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/975557799276057/videos/1422611801203920/

Więcej o budowie obwodnicy Obornik: https://wzdw.pl/34067/

Praca Angeliki Oźminkowskiej na wystawie IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Światłem Zapisane”

Angelika Oźminkowska, pracująca w Wydziale Finansowym WZDW miłośniczka łapania chwil w dobrym świetle, została doceniona w IV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Światłem Zapisane”. Jej fotografia pt. „Mewy” znalazła się wśród prac wybranych do pokonkursowej wystawy w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej nr 223/2018.  Wręczenie nagród i wernisaż odbyły się 19 października w Galerii „Polan Sto” na os. Polan 100 w Poznaniu. Wystawę złożoną z 75 prac współfinansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

„Światłem zapisane” to otwarty, ogólnopolski konkurs fotograficzny będący przeglądem dokonań artystów z całego kraju. Temat zgłoszonych prac był dowolny, ale dominować miała w nich gra światłem. Jury doceniało nowatorstwo, pomysłowość, oderwanie od utartych schematów, norm i wzorców. Do konkursu zgłoszono 1192 prace 307 autorów. Do wystawy zakwalifikowano 75 prac, spośród których trzy nagrodzono medalami.

Angelice serdecznie gratulujemy!

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 178 w Połajewie

18 października Paweł Katarzyński, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, spotkał się z Jerzym Kado, Radnym Województwa Wielkopolskiego i Stanisławem Pochylukiem, Wójtem Gminy Połajewo, na remontowanej drodze wojewódzkiej nr 178, by przyjrzeć się postępom robót.

Remont drogi jest prowadzony na przechodzącym przez Połajewo (w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim) odcinku o długości 2 km. Zakres robót obejmuje m.in. ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni i siatki wzmacniającej pomiędzy nimi, regulację kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego. Obecnie na połowie jezdni trwa układanie masy bitumicznej.

Termin realizacji zadania to 15 listopada br. Wykonawcą jest spółka Redon Nakło.

 

Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 123 podpisana

15 października br. w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, w obecności Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, podpisano umowę pomiędzy WZDW w Poznaniu a spółkami Colas Polska oraz Eurovia Polska na rozbudowę dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 123. W uroczystości uczestniczyli, m.in. Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-Krupka, Radny Województwa Wielkopolskiego Jerzy Kado, Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Tadeusz Teterus, Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, Burmistrz Krzyża Wlk. Zygmunt Jasiewicz oraz lokalni samorządowcy.

– Doprowadzenie do rozpoczęcia realizacji tej inwestycji było długim i niełatwym procesem, którego zwieńczeniem jest podpisanie umów przez dyrektora WZDW Pawła Katarzyńskiego z wykonawcami – stwierdził Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Gdybyśmy przy wyborze kolejności realizacji inwestycji kierowali się wyłącznie niektórymi kryteriami, w tym przypadku np. natężeniem ruchu, droga wojewódzka nr 123 jeszcze długo musiałaby czekać na rozbudowę. Przy takim podejściu rozbudowywalibyśmy tylko siatkę dróg wokół Poznania i innych dużych miast. Dbamy jednak o to, by Wielkopolska rozwijała się równomiernie – dodał Wicemarszałek.

Droga wojewódzka nr 123 zostanie rozbudowana na dwóch odcinkach o łącznej długości 17,5 km w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Jej początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 174 w Hucie Szklanej, a koniec – na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek w gminie Krzyż Wielkopolski.

Wykonawcą pierwszego odcinka o długości 9,2 km – od skrzyżowania z drogą nr 174 w Hucie Szklanej do końca obszaru zabudowanego w Kuźnicy Żelichowskiej – będzie Colas Polska. Drugi odcinek o długości 8,3 km – od końca obszaru zabudowanego w Kuźnicy Żelichowskiej do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek – rozbuduje firma Eurovia Polska.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje przebudowę lub budowę: nowej konstrukcji jezdni, skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii trasy, dwóch jednoprzęsłowych mostów na rzece Człopica, przepustów drogowych, zatok autobusowych, zjazdów, chodników, poboczy i rowów, kanalizacji deszczowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego oraz likwidację przejazdów kolejowych.

Zadanie będzie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 79,8 mln zł, w tym 64,3 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Termin zakończenia inwestycji to 2021 rok.

Nowy chodnik w gminie Kawęczyn

W gminie Kawęczyn (w powiecie tureckim) oddano do użytku pierwszy odcinek nowego ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Tokary i Głuchów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471. W oficjalnym otwarciu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Radna Województwa Wielkopolskiego Anna Majda, Starosta Turecki Mariusz Seńko oraz Wójt Gminy Kawęczyn Jan Andrzej Nowak. Na uroczystość obecni byli również radni powiatu i gminy, sołtysi oraz okoliczni mieszkańcy.

Zakres robót w pierwszym etapie inwestycji na odcinku o długości 730 m objął m.in. budowę nowego chodnika o szerokości 2,5 m, poszerzenie jezdni, ułożenie nowej warstwy nawierzchni, wykonanie zjazdów, regulację odwodnienia. Wartość zadania wyniosła 1,9 mln zł, z czego 50 tys. zł stanowił udział Gminy Kawęczyn. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz.

Inwestycja realizowana w ramach „Programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”, będzie kontynuowana w następnych latach. Do wykonania pozostał podobny zakres prac na odcinku o długości 1,5 km. Łączna wartość tych robót to 4,7 mln zł.

Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 432 podpisana

9 października w obecności Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego,  w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy WZDW w Poznaniu a spółką Colas Polska na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 432. W spotkaniu uczestniczyli też m.in. Radna Województwa Mirosława Kaźmierczak, Starosta Średzki Marcin Bednarz, Burmistrz Środy Wielkopolskiej Wojciech Ziętkowski oraz inni lokalni samorządowcy.

– Od lat planowaliśmy rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 432 pomiędzy Wrześnią i Środą Wielkopolską ze względu m.in. na znaczne natężenie ruchu oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa na odcinkach przechodzących przez miejscowości – mówił Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – W trakcie przygotowań, ze względu na powstanie pod Wrześnią strefy gospodarczej, pojawiła się jednak pilna potrzeba budowy nowego przebiegu drogi pomiędzy Grzymysławicami i Obłaczkowem. Zrealizowaliśmy to zadanie w 2017 roku i powróciliśmy do rozbudowy, która dzisiaj – na mocy podpisywanej umowy – staje się faktem.

Droga wojewódzka nr 432 zostanie rozbudowana na odcinku o długości 9,5 km od Ruszkowa w powiecie średzkim do Grzymysławic w powiecie wrzesińskim. Jej początek będzie miał miejsce na granicy miejscowości Ruszkowo, a koniec – przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2929P prowadzącą do miejscowości Bardo w rejonie Grzymysławic.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje przebudowę lub budowę: skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii, przepustów drogowych, zatok autobusowych, chodników, ciągów rowerowych, kanalizacji deszczowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie będzie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca najpierw musi przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy. Całkowita wartość inwestycji wynosi 36,7 mln zł, w tym 24,8 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Termin zakończenia inwestycji to 2022 rok.

Most w Chełście po remoncie

We wrześniu zakończył się remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 w Chełście w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Zakres robót objął wykonanie m.in. nowej izolacji obiektu, kap chodnikowych, płyt przejściowych, balustrady i bariery drogowej. Ponadto, na moście i dojazdach do niego ułożono nową nawierzchnię jezdni. Wartość zadania wyniosła 520 tys. zł. Wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany DROMOST Błażej Fobka z Wielenia.

Nowy chodnik w Nochowie w powiecie śremskim

We wrześniu zakończyła się budowa chodnika na ulicy Śremskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w Nochowie (gmina Śrem). Chodnik z kostki betonowej o szerokości dwóch metrów powstał na odcinku o długości 400 m od skrzyżowania z ul. Majową do skrzyżowania z ul. Świerkową. Zakres robót objął również remont istniejącej zatoki autobusowej.

Wartość zadania wyniosła 429 tys. zł. Wykonawcą było TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. z Poznania.

Marszałek Województwa wizytował drogę wojewódzką nr 303 w Siedlcu

28 września br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, odwiedził gminę Siedlec w powiecie wolsztyńskim, by podsumować i zobaczyć wyremontowaną drogę wojewódzką nr 303, a także – spotkać się i porozmawiać o lokalnych problemach z samorządowcami oraz mieszkańcami gminy. Przed uroczystym odbiorem drogi Marszałek złożył kwiat pod Pomnikiem Ku Czci Powstańców Wielkopolskich.

W spotkaniu w Urzędzie Gminy Siedlec uczestniczyli również posłowie: Killion Munyama i Jakub Rutnicki, Radni Województwa: Zofia Szalczyk, Andrzej Pospieszyński, Marek Sowa, Wójt Gminy Jacek Kolesiński oraz grono lokalnych samorządowców, przedsiębiorców i mieszkańców Siedlca.

– Samorząd jest tak skonstruowany, że gminy, powiaty i województwa są autonomiczne wobec siebie. Ale jeśli chcą zrobić coś dobrego dla mieszkańców, muszą ze sobą współpracować – mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Przykładem takiego dobrego partnerstwa jest właśnie współpraca województwa z gminą Siedlec. Wyraża się ona na co dzień w konkretach, takich jak np. remont drogi wojewódzkiej nr 303, który został zrealizowany dzięki stałemu dialogowi, zgłaszaniu bieżących potrzeb i wsparciu lokalnej społeczności.

Przez gminę Siedlec przebiega 12,5 km drogi wojewódzkiej nr 303, która łączy województwo wielkopolskie z lubuskim. Z uwagi na zły stan nawierzchni Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ostatnich latach wyremontował drogę na odcinku o łącznej długości 3,9 km od granicy województwa do Chobienic.

Zakres robót przy zrealizowanych w latach 2017-2018 remontach objął m.in. odnowę nawierzchni jezdni poprzez ułożenie dwóch warstw masy bitumicznej, umocnienie poboczy i zjazdów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Ponadto, w 2018 roku w Grójcu Wielkim wybudowano kanalizację deszczową i chodnik o szerokości 2,5 m, zamontowano bariery ochronne i wyspy spowalniające na dojeździe do mostu. Natomiast w Siedlcu w tym roku poszerzono i wyremontowano 445 m istniejącego chodnika i zamontowano bariery ochronne przy przedszkolu. Łączna wartość trzech zadań zrealizowanych w gminie Siedlec wyniosła 3,7 mln zł.

Remonty dróg wojewódzkich w Kole i Zakrzewie zakończone

Zakończyły się kolejne odnowy nawierzchni jezdni na drogach wojewódzkich. W Kole na odcinku ul. Włocławskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 ułożono dwie warstwy nowej nawierzchni, zamontowano pętle indukcyjne i wykonano oznakowanie poziome. Wartość zadania wyniosła 371 tys. zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Koła.

Natomiast w Zakrzewie w powiecie złotowskim odnowa nawierzchni weszła w zakres szerszej inwestycji, jaką była przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 188 z ulicą Złotowską w ciągu drogi gminnej. W ramach robót m.in. poszerzono jezdnię do 6,5 m i ułożono nową nawierzchnię, wybudowano dodatkowy pas jezdni do skrętu w prawo, wykonano pobocza z kruszywa i odtworzono rowy. Wartość zadania wyniosła 737 tys. zł. Wykonawcą była spółka Pol-Dróg Drawsko Pomorskie.

DW 270 w Kole:

DW 188 w Zakrzewie:

WZDW na międzynarodowej konferencji o diagnostyce nawierzchni

Ponad sto osób wzięło udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej diagnostyki stanu nawierzchni i zarządzania utrzymaniem dróg, która odbyła się 18 i 19 września br. w niemieckim Darmstadt. Wśród uczestników m.in. z Polski, Austrii, Szwajcarii i Chin znalazły się dwie przedstawicielki Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.  

Spotkanie miało na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń w zarządzaniu, bieżącym utrzymaniu i planowaniu rozwoju infrastruktury drogowej. Szeroko omówiono sposoby i wskaźniki stosowane w różnych krajach przy ocenie stanu nawierzchni jezdni. Swoje metody diagnostyczne zaprezentowała m.in. delegacja z Chin.

Konferencja dotycząca infrastruktury drogowej odbyła się po raz jedenasty. Jej organizatorem jest niemiecka firma HELLER Ingenieurgesellschaft, która wspomaga administrację publiczną w zakresie planowania, zarządzania i utrzymania dróg.

 

Jest zezwolenie na budowę obwodnicy Wronek

20 września 2018 roku Wojewoda Wielkopolski wydał długo oczekiwaną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Wronek w ciągu dróg wojewódzkich nr 182 i 184 (poniżej plan orientacyjny w dwóch formatach – jpg i pdf).

W ramach inwestycji realizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” powstanie obwodnica o długości 5,2 km. Jej początek będzie zlokalizowany na ul. Szamotulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w Nowej Wsi (gmina Wronki), a koniec na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 za rzeką Wartą we Wronkach. Zakres robót obejmie budowę m.in. wiaduktu kolejowego nad linią PKP, trójprzęsłowego mostu nad Wartą, trzech rond, przepustów drogowych, dróg dojazdowych do terenów przyległych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowań.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wronek jest wyprowadzenie ruchu samochodowego (zwłaszcza tranzytowego) ze zwartej zabudowy miasta i likwidacja tzw. wąskiego gardła w układzie komunikacyjnym województwa.

Wartość zadania wynosi 49,8 mln zł, z czego 42,3 mln zł stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej przyznane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Obwodnica Wronek plan orientacyjny

Uwaga! W niedzielę odcinki dróg wojewódzkich nr 306 i 307 będą zamknięte

Uwaga! W związku z odbywającą się w niedzielę 23 września br. imprezą rowerową Poznań Bike Challenge 2018 w godzinach 9:00-17:00 zamknięte będą odcinki dróg wojewódzkich nr 306 i 307. Trasa rowerowa będzie wiodła odcinkiem drogi nr 306 od Dusznik do wsi Sędzinko w powiecie szamotulskim, a drogą nr 307 od Niepruszewa do Zakrzewa w powiecie poznańskim.

Zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzane etapowo wraz z postępem wyścigu. Na czterech wlotowych skrzyżowaniach, przez które przebiega trasa, znajdą się śluzy umożliwiające przejazd w przerwach między zawodnikami. Ruchem na śluzach będzie kierować policja i uprawnione osoby.

Poniżej przedstawiamy możliwe trasy objazdów (w formatach jpg i pdf). Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności.

Poznań Bike Challenge 23.09.2018 objazdy