Wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu publicznego

Do wniosku o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu publicznego należy załączyć poniżej wskazane dokumenty:

 • Projekt zjazdu (3 egz.) zawierający:
  – opis techniczny,
  – plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją działki,
  – plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej wraz z zagospodarowaniem działki i zaznaczonym sposobem odwodnienia układu komunikacyjnego na działce;
  – przekrój podłużny i poprzeczny zjazdu,
  – szczegóły konstrukcyjne,
 • Informacja o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku decyzję o warunkach zabudowy;
 • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub skrócony wypis z ewidencji gruntów tej nieruchomości i drogi wojewódzkiej, na której będzie realizowany zjazd;
 • Ewentualnie upoważnienie do działania w imieniu właściciela nieruchomości;
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 82,00 zł zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827).

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zmianami) podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa (za pośrednictwem WZDW).
Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Rejon Dróg Wojewódzkich.

Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na lokalizację/przebudowę zjazdu, przed rozpoczęciem prac budowlanych strona postępowania zobowiązana jest zgłosić do Wojewody budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej – zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 11 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 ze zmianami).

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2015-08-20 08:24:57
Ostatnia zmiana w dniu 2017-02-01 14:29:26 (aktualizacja) przez Joanna Kujawa