Informacja o opłatach

Regulacje prawne dotyczące opłaty skarbowej zawarte są w przepisach ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1044 ze zmianami).

OPŁATA SKARBOWA

Opłacie podlegają:

 1. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: w wysokości 17 zł od każdego pełnomocnictwa;
 2. wydania decyzji w przedmiocie zezwolenia (odmowy wydania zezwolenia) na lokalizację lub przebudowę zjazdu publicznego: w wysokości 82,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Potwierdzenie lub dowód wpłaty należy dołączyć do składanego dokumentu/wniosku.
Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej określa art. 7 cyt. ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową wpłaca się do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu, tj.:

 1. dla spraw rozpoznawanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu:
  – na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania – nr rachunku: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763;
  – bezkosztowo we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji PKO BP;
  – u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014r.
 2. dla spraw rozpoznawanych przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich:
  – w sposób określony przez właściwy organ podatkowy – wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

OPŁATA ADMINISTRACYJNA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w tym na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę, której wysokość zostaje ustalona przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (podstawa prawna: art. 40 ust. 1-3 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych – Dz.U. z 2017r., poz.2222 ze zmianami)

Na podstawie art. 40 ust. 8, 9 i 10 cyt. ustawy Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXII/326/04 z 31.05.2004r. (zmienioną Uchwałami Nr: XXIV/363/04 z 12.07.2004r.; XLI/668/05 z 28.11.2005r.) przyjął następujące stawki opłata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg:

Lp.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg

Stawka opłaty

1.

PROWADZENIE ROBÓT W PASIE DROGOWYM  art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o dr. publ.

a/

jezdnia – bez ograniczania ruchu – utrzymany dwukierunkowy ruch pojazdów na drogach jednojezdniowych lub ruch na wszystkich pasach na drogach wielojezdniowych – § 2 pkt 1a Uchwały

2,50 zł

b/

jezdnia – ograniczenie ruchu do jednego pasa – ruch wahadłowy na drogach jednojezdniowych lub ruch jednym pasem na drogach wielojezdniowych- § 2 pkt 1b  Uchwały

5,00 zł

c/

jezdnia – całkowite zamknięcie jezdni – ruch wytyczonym i oznakowanym objazdem – § 2 pkt 1c Uchwały

7,50 zł

d/

pasy dzielące, pobocza, torowiska, chodniki, place, zatoki, ścieżki rowerowe, ciągi piesze – § 2 pkt 2 Uchwały

2,00 zł

e/

pozostałe elementy pasa drogowego nie wymienione powyżej np.: rowy – § 2 pkt 3 Uchwały

1,00 zł

2.

OPŁATA ROCZNA ZA UMIESZCZENIE URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy o dr. publ.

a/

na obiekcie inżynierskim np.: most, przepust, kładka itp. – § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały

100,00 zł

b/

jezdnia oraz zatoki – podziemna infrastruktura z elementami zewnętrznymi wyniesionymi równo z powierzchnią jezdni – § 3 ust. 1 pkt 2 Uchwały

50,00 zł

c/

jezdnia oraz zatoki – podziemna infrastruktura bez elementów zewnętrznych wyniesionych na powierzchnię jezdni – § 3 ust. 1 pkt 3 Uchwały

20,00 zł

d/

pozostałe elementy pasa drogowego – podziemna infrastruktura (chodniki, ścieżki rowerowe poza jezdnią, pobocza, rowy itp.) – § 3 ust. 1 pkt 4 Uchwały

10,00 zł

e/

wszystkie elementy pasa drogowego – napowietrzne urządzenia liniowe – § 3 ust. 1 pkt 5 Uchwały

10,00 zł

3.

OBIEKTY BUDOWLANE NIEZWIĄZANE Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO (OBIEKTY HANDLOWE, USŁUGOWE ITP.) ORAZ REKLAMY – art. 40 ust.2 pkt.3 ustawy o dr. publ.

a/

obiekty handlowe, usługowe itp. – § 4 pkt 1 Uchwały

1,00 zł

b/

reklamy o powierzchni reklamowej równoległej do osi drogi – § 4 pkt 2 Uchwały

1,00 zł

c/

reklamy o powierzchni reklamowej innej niż równoległa do osi drogi – § 4 pkt 3 Uchwały

2,00 zł

d

reklamy zawierajace informacja o gminie, powiecie lub województwie (plany, mapy, tablice, plansze) – § 4 pkt 4 Uchwały

0,10 zł

4.

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI W CELACH INNYCH NIŻ WYMIENIONE W PKT. 1-3 art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o dr. publ.

 

zajęcie pasa np.: koperty parkingowe, punkty handlowe nie będące obiektami budowlanymi itp. – § 5 Uchwały

1,00 zł

Opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego uiszcza się na konto:

PKO BP nr 19 1020 4027 0000 1102 1520 5468

UWAGA:
W myśl art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego:
– bez zezwolenia zarządcy drogi,
– z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
– o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu
zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty należnej za zajęcie pasa drogowego.

 

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2018-07-23 12:33:50
Ostatnia zmiana w dniu 2019-02-13 10:05:16 (aktualizacja) przez Pawe? Sabaj