Załatwianie spraw

I. Sprawy załatwiane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w
Poznaniu

1. lokalizacja w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

2. budowa lub przebudowa włączeń do dróg wojewódzkich dróg innych kategorii;

3. budowa lub przebudowa zjazdów publicznych z dróg wojewódzkich do terenów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektów gastronomicznych, hotelowych, przemysłowych, handlowych, usługowych i magazynowych

kontakt: Naczelnik Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg:
Anna Maciaszyk-Rejent tel. (61) 22-58-120

4. zatwierdzanie projektów organizacji ruchu;

5. wykorzystanie dróg w sposób szczególny

kontakt: Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg:
Barbara Machowska tel. (61) 22-58-150

6. odszkodowania za szkodę w pojeździe i uszczerbek na zdrowiu w związku z utrzymaniem drogi, we współpracy z ubezpieczycielem;

kontakt: Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego:
Teresa Wujek tel. (61) 22-58-370

II. Sprawy załatwiane przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich:

1. lokalizacja w pasie drogowym dróg wojewódzkich przyłączy do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych, z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

2. budowa lub przebudowa zjazdów indywidualnych z dróg wojewódzkich do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie;

3. lokalizacja w pasie drogowym tablic i banerów reklamowych oraz obiektów handlowych;

4. prowadzenie robót w pasie drogowym;

kontakt:   Rejony Dróg Wojewódzkich:
https://wzdw.pl/bip/informacje-o-firmie/dane-kontaktowe/

 III. Wymagana opłata

  1. OPŁATA SKARBOWA:

W przypadkach działania przez pełnomocnika wymagana jest opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł – stosownie do art. 6 ust. 1 pkt. 4 oraz załącznika cz. IV ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827) za wyjątkiem sytuacji, gdy mocodawca pełnomocnika będzie zwolniony z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej na podstawie przepisów ustawy.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jak również opłaty skarbowej za dokonanie innej czynności, od której cyt. ustawa o opłacie skarbowej to przewiduje (np. za wydanie decyzji) powstaje z chwilą złożenia dokumentu/wniosku.

W każdym przypadku uiszczenia opłaty skarbowej, potwierdzenie lub dowód wpłaty należy dołączyć do składanego dokumentu/wniosku.

Dla spraw rozpoznawanych przez WZDW w Poznaniu organem podatkowym właściwym do wniesienia opłaty skarbowej jest Prezydent m. Poznania.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej dla spraw rozpoznawanych przez WZDW w Poznaniu można dokonać:

1) bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:
Urząd Miasta Poznania – Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
PKO Bank Polski S.A. – nr rachunku: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763;

2) bezkosztowo we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji PKO BP;

3) u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014r.
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/

Dla spraw rozpoznawanych przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich organem podatkowym do wniesienia opłaty skarbowej jest: wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce złożenie dokumentu.

2. OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczone w decyzji administracyjnej w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzenia (opłata roczna) i in. uiszcza się na konto: ING Bank Śląski S.A. nr 86 1050 1520 1000 0090 3074 8652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2015-08-19 12:35:56
Ostatnia zmiana w dniu 2018-01-24 14:24:28 (aktualizacja) przez Paulina J?czmionka-Majrzak