Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Decyzję o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny wydaje się celem przeprowadzenia zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez na drogach wojewódzkich lub wojewódzkich i innych, na podstawie Art.10, Art.65, Art.65a do Art.65i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1990).

Organizator imprezy musi spełnić wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie zgodnie z Art.65a ww. ustawy.

Wg Art.65b pisemny wniosek organizatora imprezy musi być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Jeżeli wniosek złożony zostanie w terminie krótszym od wymaganego (licząc od daty wpływu przesyłki do WZDW), organ wydający zezwolenie może odmówić wydania przedmiotowej decyzji.

UWAGA: Wnioski o wykorzystanie dróg w sposób szczególny należy składać na formularzu "Wniosek o zgodę na wykorzystanie dróg w sposób szczególny" zamieszczonym w zakładce Strefa Interesanta/Wnioski do pobrania. W przypadku braku, któregoś z wymaganych dokumentów (wniosek + osiem załączników) zawierających wymagane ustawowo dane, WZDW wezwie organizatora do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, a w przypadku niedopełnienia tego wymogu, pozostawi sprawę bez rozpoznania.

Dodatkowo WZDW może wezwać organizatora imprezy do:

 • opracowania projektu organizacji ruchu;
 • udzielenia dodatkowych informacji o imprezie;
 • dostarczenia dodatkowych dokumentów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprezy.

Organizator zobowiązany jest ponadto do:

 • Przesłania kopii przedmiotowego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy zapewnia Policja).
 • Przesłania kopii przedmiotowego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Starosty Powiatowego właściwego ze względu na teren przeprowadzenia imprezy, z uwagi na obowiązek organizatora uzgodnienia przebiegu trasy z organami zarządzającymi ruchem na drogach powiatowych i gminnych, na których ma się odbyć impreza.
 • Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827), organizator zobowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 48 zł za wydanie przedmiotowej decyzji administracyjnej. Organem podatkowym właściwym do wniesienia opłaty jest Prezydent m. Poznania. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

  Urząd Miasta Poznania – Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  Poznań, ul. Libelta 16/20
  PKO Bank Polski S.A. – nr rachunku: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

  W opisie przelewu należy wpisać nazwę imprezy i organizatora. Z opłat zwolnione są jednostki samorządowe i budżetowe oraz organizacje pożytku publicznego. Kopię dowodu powyższej wpłaty należy dostarczyć do WZDW (jako jeden z wymaganych dokumentów) w formie papierowej lub przesłać w formie skanu na e-mail: a.dekiert@wzdw.pl

 • Zastosowania takiej formy zajęcia pasa drogowego, która zapewni maksymalne bezpieczeństwo uczestnikom imprezy oraz pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. Z uwagi na złożoność imprez i dużą ilość uczestników, zaleca się dla nich opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, szczególnie w przypadku imprez o charakterze rywalizacji sportowej; rajdów pieszych i przejazdów rowerowych. Wówczas na podstawie projektu zmiany organizacji ruchu, zamykany jest ruch drogowy dla pojazdów niezwiązanych z imprezą, a możliwe jest np. zajęciu przez uczestników imprezy całości jezdni (wszystkich pasów ruchu) na odcinkach i w czasie wskazanym w ww. projekcie. Projekt tymczasowej organizacji ruchu (w przypadku przedmiotowego całkowitego zajęcia jezdni lub przy wprowadzenia zmian w oznakowaniu drogowym) należy wraz z wymaganymi uzgodnieniami dostarczyć do zatwierdzenia w WZDW. Projekt ten musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784). Formularz "Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu" zamieszczony jest w zakładce Strefa Interesanta/Wnioski do pobrania. UWAGA: Złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wraz z projektem, nie zwalnia Organizatora z obowiązku złożenia wniosku o wydanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny wraz z wymaganymi dokumentami.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2015-08-19 14:18:59
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-15 14:03:53 (aktualizacja) przez JTC Software