Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Decyzję o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny wydaje się celem przeprowadzenia zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez na drogach wojewódzkich lub wojewódzkich i innych, na podstawie Art.10, Art.65, Art.65a do Art.65i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 128).
Organizator imprezy musi spełnić wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie zgodnie z Art.65a ww. ustawy.
Wg Art.65b pisemny wniosek organizatora imprezy musi być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Jeżeli wniosek złożony zostanie w terminie krótszym od wymaganego (licząc od daty wpływu przesyłki do WZDW), organ wydający zezwolenie może odmówić wydania przedmiotowej decyzji.

UWAGA: Wnioski o wykorzystanie dróg w sposób szczególny należy składać na formularzu „Wniosek o zgodę na wykorzystanie dróg w sposób szczególny” zamieszczonym w zakładce „Strefa Interesanta” – „Wnioski do pobrania”.
W przypadku braku, któregoś z wymaganych dokumentów (wniosek + osiem załączników) zawierających wymagane ustawowo dane, WZDW wezwie organizatora do ich uzupełnienia, a w przypadku niedopełnienia tego wymogu, pozostawi sprawę bez rozpoznania.Dodatkowo WZDW może wezwać organizatora imprezy do:
– opracowania projektu organizacji ruchu;
– udzielenia dodatkowych informacji o imprezie;
– dostarczenia dodatkowych dokumentów związanych z zapewnieniem;
– bezpieczeństwa podczas imprezy.

Organizator zobowiązany jest ponadto do:
– przesłania kopii przedmiotowego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy zapewnia Policja);
– przesłania kopii przedmiotowego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Starosty Powiatowego właściwego ze względu na teren przeprowadzenia imprezy, z uwagi na obowiązek organizatora uzgodnienia przebiegu trasy z organami zarządzającymi ruchem na drogach powiatowych i gminnych,                 na których ma się odbyć impreza;
– na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827), organizator zobowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 48 zł za wydanie przedmiotowej decyzji   Z opłaty zwolnione są organy samorządowe i państwowe oraz organizacje pożytku publicznego.             Kopię dowodu powyższej wpłaty należy dostarczyć do WZDW (jako jeden
z wymaganych dokumentów) w formie papierowej lub przesłać na numer faxu WZDW: 61 2258109 z dopiskiem „dla: Artur Dekiert”, albo w formie skanu na         adres e-mail:  a.dekiert@wzdw.pl
– w przypadku całkowitego zajęcia jezdni lub przy wprowadzeniu zmian w oznakowaniu konieczne jest przedstawienie do zatwierdzenia w WZDW projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tj. Dz.U. Nr 177,
poz.1729 z późn. zm.).
Złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wraz z projektem, nie zwalnia Organizatora z obowiązku złożenia wniosku o wydanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny wraz z wymaganymi dokumentami.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2015-08-19 14:18:59
Ostatnia zmiana w dniu 2017-02-03 13:18:46 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak