Reklamy

Do wniosku o wydanie decyzji na lokalizację tablicy reklamowej należy dołączyć:

  • mapę sytuacyjną wraz z zaznaczoną lokalizacją reklamy w stosunku do drogi (odległość od krawędzi jezdni, skrzyżowania, znaku drogowego itp. lub szkic sytuacyjny jednoznacznie określający miejsce umieszczenia reklamy), oznaczeniem granic i nr działki drogi wojewódzkiej (2 egz.);
  • wymiary tablicy oraz treść i określenie czy reklama ma być jednostronna czy dwustronna (2 egz.);
  • projekt graficzny reklamy (2 egz.);
  • okres (od dnia do dnia) na jaki reklama ma być umieszczona w pasie drogowym;
  • skrócony wypis z ewidencji gruntów dla drogi wojewódzkiej;
  • planowaną powierzchnię zajęcia pasa drogowego na czas montażu reklamy oraz określenie w dniach czasu tego montażu (2 egz.).

Do wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie tablicy reklamowej należy dołączyć:

  • oświadczenie Strony o:
    • zgłoszeniu do Starosty zamiaru umieszczenia reklamy w pasie drogowym wraz z oświadczeniem o nie zgłoszeniu przez Starostę sprzeciwu – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zmianami)
      albo
    • posiadaniu ważnego pozwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (dot. reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
  • plan sytuacyjny z zaznaczonym obszarem zajęcia pasa drogowego na czas montażu reklam (2 egz.);
  • projekt graficzny reklamy (2 egz.).
  • zatwierdzony przez Marszałka Województwa projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych – projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia (za pośrednictwem WZDW) wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich.

W sprawie należy powołać się na numer decyzji lokalizacyjnej.
Formularze wniosków znajdują się na podstronie Wnioski do pobrania.

Sprawy prowadzą właściwe miejscowo Rejony Dróg Wojewódzkich. Sprawdź dane kontaktowe.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2018-07-23 14:14:07
Ostatnia zmiana w dniu 2020-01-10 09:20:45 (aktualizacja) przez JTC Software