Przejazdy pojazdów nienormatywnych

Zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych

Wydanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych reguluje ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r., nr 222, poz. 1321)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Po uiszczeniu opłaty za wydanie zezwolenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

OPŁATY:
Wysokość opłat jest określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 366).
Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.
Opłatę należy wpłacać na konto Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

PKO BP
numer rachunku: 08 1020 4027 0000 1102 1520 5569

Wydając zezwolenie, wydaje się także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.

Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Wniosek do pobrania:

wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2015-08-20 10:13:58
Ostatnia zmiana w dniu 2019-02-13 10:09:05 (aktualizacja) przez Pawe? Sabaj