Wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym np. w związku z budową lub przebudową zjazdu, odnową elewacji budynku itp.

We wniosku należy określić cel zajęcia pasa drogowego, lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego oraz planowany okres jego zajęcia (od dnia do dnia);

  • Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli projekt organizacji ruchu nie jest wymagany;
  • Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i szczegółowym podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (długość, szerokość, powierzchnia, okres zajęcia – od dnia do dnia) – 2 egz.;
  • Oświadczenie Strony o zgłoszeniu do Wojewody lub Starosty planowanych robót w pasie drogowym wraz z oświadczeniem o upływie terminu do wniesienia przez Wojewodę lub Starostę sprzeciwu – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zmianami),
  • Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (2 egz.);
  • Zatwierdzony przez Marszałka Województwa projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zmianami) jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia (za pośrednictwem WZDW) wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Rejon Dróg Wojewódzkich.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2015-08-20 09:59:13
Ostatnia zmiana w dniu 2017-02-01 15:05:51 (aktualizacja) przez Joanna Kujawa