MATERIAŁY WYBORCZE

 1. Materiały wyborcze w pasie drogowym są reklamami w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2017, poz. 2222 ze zmianami).
  Plakat wyborczy itp. materiały przedstawiające wizerunek kandydata biorącego udział w wyborach i opatrzone danymi pozwalającymi na identyfikację stosownego komitetu wyborczego nie różnią się od reklam w klasycznym rozumieniu znajdujących się w polu widzenia użytkowników dróg, a nadto nie są użytecznie związane z ruchem drogowym i nie należą do infrastruktury drogowej.Przepisy art. 40 cyt. ustawy o drogach publicznych jednoznacznie stanowią, iż zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochronią dróg może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych. Brak jest podstawy prawnej do wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych.
   
 2. Zgodnie z zapisami cyt. ustawy o drogach publicznych umieszczanie materiałów wyborczych w pasie drogowym podlega opłatom za zajęcie pasa drogowego (związanym z montażem i demontażem oraz związanym z umieszczeniem materiałów wyborczych w pasie drogowym).
  Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego określa Uchwała Nr XXII/326/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 31.05.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2791 ze zmianami).
  stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego
   
 3. Celem uzyskania zgody na umieszczenie materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg wojewódzkich należy złożyć do właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich wniosek dostępny do pobrania poniżej:

  WNIOSEK na zajęcie w celu umieszczenia materiałów wyborczych

  Osobami właściwymi do podpisania ww. wniosku są: Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego oraz Pełnomocnik Finansowy odpowiedzialny za gospodarkę finansową ewentualnie osoby przez nich umocowane.

  Do przedmiotowego wniosku należy przedłożyć niżej wymienione załączniki:
  – dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania komitetu wyborczego oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na jego rzecz;
  – mapę zasadniczą z zaznaczonym i zwymiarowanym obszarem proponowanego zajęcia pasa drogowego na czas montażu materiałów wyborczych oraz ich umieszczenia;
  –  projekt graficzny materiałów wyborczych z podaniem ich wymiarów, treści i kolorystyki oraz oznaczeniem komitetu wyborczego;
  – skrócony wypis z rejestru gruntów działki drogi wojewódzkiej, na której będzie umieszczony materiał wyborczy;
  – pisemną zgodę właściciela urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystankowych i in. zlokalizowanych w pasie drogowym – w przypadku wnioskowania o wydanie zezwolenia na wykorzystanie infrastruktury pasa drogowego;  

  W każdej ze spraw indywidualnie zostanie ustalona ewentualna koniczność przedłożenia wraz z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego projektu organizacji ruchu.

 4. Nie wyraża się zgody na umieszczanie materiałów wyborczych w sposób ograniczający bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego (zakaz umieszczania na konstrukcjach bramowych, elementach obiektów konstrukcyjnych, urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego, znakach drogowych itp.).
   
 5. Samowolne umieszczanie jakichkolwiek materiałów wyborczych w pasie drogowym lub naruszenie obowiązków określonych w zezwoleniu zarządcy drogi (w zakresie warunków bądź terminu) jest zabronione i będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej zgodnie z art. 40 ust. 12 cyt. ustawy o drogach publicznych równej dziesięciokrotności opłaty należnej ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 6 cyt. ustawy.
   
 6. POZOSTAŁE UWAGI:
  – wydanie zezwolenia na umieszczenie materiałów wyborczych na urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych, wiatach przystankowych i in. zlokalizowanych w pasie drogowym jest możliwe wyłącznie, gdy wnioskodawca okaże, że legitymuje się zgodą jego właściciela;
  – właściciel materiałów wyborczych umieszczonych w pasie drogowym zobowiązany jest do utrzymania ich w estetycznym stanie;
  – całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w pasie drogowym w związku z umieszczonymi materiałami wyborczymi ponosi Komitet Wyborczy, na wniosek którego nastąpiło umieszczenie ich w pasie drogowym.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2018-08-29 13:27:32
Ostatnia zmiana w dniu 2018-09-19 12:58:03 (aktualizacja) przez Joanna Kujawa