Wydanie decyzji na umieszczenie reklam

Wydanie decyzji na umieszczenie reklamy:

 • Powołanie się na numer wydanej decyzji lokalizacyjnej, o której mowa powyżej;
 • Oświadczenie Strony o:
  – zgłoszeniu do Starosty zamiaru umieszczenia reklamy w pasie drogowym wraz z oświadczeniem o nie zgłoszeniu przez Starostę sprzeciwu – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zmianami)
  albo
  – posiadaniu ważnego pozwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (dot. reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 • Plan sytuacyjny z zaznaczonym obszarem zajęcia pasa drogowego na czas montażu reklam (2 egz.);
 • Projekt graficzny reklamy (2 egz.).
 • Zatwierdzony przez Marszałka Województwa projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zmianami) jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia (za pośrednictwem WZDW) wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2015-08-20 09:31:20
Ostatnia zmiana w dniu 2017-02-01 14:41:49 (aktualizacja) przez Joanna Kujawa