Umieszczenie obiektu handlowego nie będącego obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, np. kioski handlowe, stragany, itp.

Wniosek o umieszczenie obiektu handlowego nie będącego obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) np. kioski handlowe, stragany, itp.

 1. Wniosek o wydanie opinii na umieszczenie tymczasowego obiektu handlowego
  – Plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją obiektu handlowego;
  – Plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z proponowaną lokalizacją obiektu handlowego wraz z oznaczeniem granic i nr działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej (2 egz.).
 2. Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie tymczasowego obiektu handlowego
  – Mapę sytuacyjną wraz z zaznaczoną lokalizacją obiektu w stosunku do drogi (odległość od krawędzi jezdni, skrzyżowania, znaku drogowego itp. lub szkic sytuacyjny jednoznacznie określający miejsce umieszczenia obiektu i jego wymiary – 2 egz.;
  – Okres (od dnia do dnia) na jaki obiekt ma być umieszczony w pasie drogowym;
  – Planowaną powierzchnię zajęcia pasa drogowego na czas montażu obiektu oraz określenie czasu (od dnia do dnia) tego montażu;
  – Oświadczenie Strony o zgłoszeniu do Starosty zamiaru umieszczenia obiektu w pasie drogowym wraz z oświadczeniem o upływie terminu do wniesienia przez Starostę sprzeciwu zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zmianami);
  – Zatwierdzony przez Marszałka Województwa projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zmianami) jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia (za pośrednictwem WZDW) wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Rejon Dróg Wojewódzkich.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2015-08-20 09:29:04
Ostatnia zmiana w dniu 2017-02-01 14:46:28 (aktualizacja) przez Joanna Kujawa