Zjazd publiczny

zjazd publiczny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność o charakterze publicznym zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz.124).

Decyzje administracyjne na lokalizację zjazdu publicznego podlegają opłacie skarbowej w kwocie 82,00 zł zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zmianami).

Wniosek o wydanie opinii w sprawie lokalizacji/przebudowy zjazdu publicznego powinien zawierać:

 • Plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją działki;
 • Informację o przeznaczeniu działki;
 • Plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z proponowaną/istniejącą lokalizacją zjazdu oraz jego parametry (2 egz.).

Do wniosku o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu publicznego należy załączyć poniżej wskazane dokumenty:

 • Projekt zjazdu (3 egz.) zawierający:
  – opis techniczny,
  – plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją działki,
  – plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej wraz z zagospodarowaniem działki i zaznaczonym sposobem odwodnienia układu komunikacyjnego na działce;
  – przekrój podłużny i poprzeczny zjazdu,
  – szczegóły konstrukcyjne,
 • Informacja o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku decyzję o warunkach zabudowy;
 • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub skrócony wypis z ewidencji gruntów tej nieruchomości i drogi wojewódzkiej, na której będzie realizowany zjazd;
 • Ewentualnie upoważnienie do działania w imieniu właściciela nieruchomości;
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 82,00 zł

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784) podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa (za pośrednictwem WZDW).
Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Rejon Dróg Wojewódzkich.

Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na lokalizację/przebudowę zjazdu, przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor zobowiązany jest zgłosić do Wojewody budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej – zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 11 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 ze zmianami).

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2018-07-23 13:58:37
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-23 14:07:24 (aktualizacja) przez Joanna Kujawa