Reklama/ obiekt handlowy

Do wniosku o wydanie decyzji na lokalizację tablicy reklamowej należy dołączyć:

 • Mapę sytuacyjną wraz z zaznaczoną lokalizacją reklamy w stosunku do drogi (odległość od krawędzi jezdni, skrzyżowania, znaku drogowego itp. lub szkic sytuacyjny jednoznacznie określający miejsce umieszczenia reklamy), oznaczeniem granic i nr działki drogi wojewódzkiej (2 egz.);
 • Wymiary tablicy oraz treść i określenie czy reklama ma być jednostronna czy dwustronna (2 egz.);
 • Projekt graficzny reklamy (2 egz.);
 • Okres (od dnia do dnia) na jaki reklama ma być umieszczona w pasie drogowym;
 • Skrócony wypis z ewidencji gruntów dla drogi wojewódzkiej;
 • Planowaną powierzchnię zajęcia pasa drogowego na czas montażu reklamy oraz określenie w dniach czasu tego montażu (2 egz.).

Do wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie tablicy reklamowej należy dołączyć:

 • Oświadczenie Strony o:
  – zgłoszeniu do Starosty zamiaru umieszczenia reklamy w pasie drogowym wraz z oświadczeniem o nie zgłoszeniu przez Starostę sprzeciwu – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zmianami)
  albo
  – posiadaniu ważnego pozwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (dot. reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 • Plan sytuacyjny z zaznaczonym obszarem zajęcia pasa drogowego na czas montażu reklam (2 egz.);
 • Projekt graficzny reklamy (2 egz.).
 • Zatwierdzony przez Marszałka Województwa projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia (za pośrednictwem WZDW) wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich.

W sprawie należy powołać się na numer wydanej decyzji lokalizacyjnej, o której mowa powyżej;

 

Umieszczenie obiektu handlowego nie będącego obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, np. kioski handlowe, stragany, itp.

Wniosek o wydanie opinii na umieszczenie tymczasowego obiektu handlowego:

 • Plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją obiektu handlowego;
 • Plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z proponowaną lokalizacją obiektu handlowego wraz z oznaczeniem granic i nr działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej (2 egz.).

Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie tymczasowego obiektu handlowego:

 • Mapę sytuacyjną wraz z zaznaczoną lokalizacją obiektu w stosunku do drogi (odległość od krawędzi jezdni, skrzyżowania, znaku drogowego itp. lub szkic sytuacyjny jednoznacznie określający miejsce umieszczenia obiektu i jego wymiary – 2 egz.;
 • Okres (od dnia do dnia) na jaki obiekt ma być umieszczony w pasie drogowym;
 • Planowaną powierzchnię zajęcia pasa drogowego na czas montażu obiektu oraz określenie czasu (od dnia do dnia) tego montażu;
 • Oświadczenie Strony o zgłoszeniu do Starosty zamiaru umieszczenia obiektu w pasie drogowym wraz z oświadczeniem o upływie terminu do wniesienia przez Starostę sprzeciwu zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zmianami);
 • Zatwierdzony przez Marszałka Województwa projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia (za pośrednictwem WZDW) wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Rejon Dróg Wojewódzkich.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2018-07-23 14:14:07
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-23 14:28:14 (aktualizacja) przez Joanna Kujawa