Wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym

We wniosku należy określić cel zajęcia pasa drogowego, lokalizacja i powierzchnia zajętego pasa drogowego oraz planowany okres jego zajęcia (od dnia do dnia)

 • Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego;
 • Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i szczegółowym podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (długość, szerokość, powierzchnia, okres zajęcia – od dnia do dnia) – 2 egz.;
 • Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót;
 • Oświadczenie Strony o:
  – zgłoszeniu do Wojewody zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 ze zmianami) budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym i o braku wniesienia przez Wojewodę sprzeciwu
  albo
  – posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę infrastruktury technicznej w pasie drogowym (dot. lokalizacji sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV oraz sieci gazowych);
  albo
  – wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z art. 29a pkt.1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 ze zmianami);
 • Projekt budowlany infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie drogowym ze szczegółowym zwymiarowaniem elementów umieszczonych w pasie drogowym (długość, szerokość, średnica itd. oraz powierzchnia rzutu poziomego w pasie drogowym) z zaznaczeniem numerów i granic działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej;

Zatwierdzony przez Marszałka Województwa projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.784) jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia (za pośrednictwem WZDW) wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Rejon Dróg Wojewódzkich.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2018-07-23 13:00:25
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-23 13:00:07 (aktualizacja) przez Joanna Kujawa