Prowadzenie robót w pasie drogowym

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg reguluje ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222 ze zmianami).
W myśl art. 40 cyt. ustawy zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej (art.40 ust.1), a nadto podlega opłacie (art. 40 ust.3).
Opłata ta ustalana jest przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie ze stawkami opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego: stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego

Opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczone w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzenia i in. uiszcza się na konto: PKO BP 19 1020 4027 0000 1102 1520 5468

W przypadku nieterminowego uiszczenia powyższej opłaty pobrane zostaną odsetki ustawowe. Zapłata wskazanej kwoty następuje na podane wyżej konto, bez konieczności wydawania odrębnej decyzji

Za zajęcie pasa drogowego:
– bez zezwolenia zarządcy drogi;
– z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi;
– o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu,
zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2018-07-23 12:49:34
Ostatnia zmiana w dniu 2019-02-13 11:24:29 (aktualizacja) przez Pawe? Sabaj