Budowa/ przebudowa włączeń dróg innej kategorii

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę włączenia do drogi wojewódzkiej drogi niższej kategorii powinien zawierać:

 • Projekt włączenia zawierający (3 egz.):
  – opis techniczny,
  – plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacja włączenia,
  – plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczonym sposobem odwodnienia w obrębie włączenia, z oznaczeniem granic i nr działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej i drogi niższej kategorii,
  – przekrój podłużny i poprzeczny włączenia,
  – szczegóły konstrukcyjne,
 • Informacja o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • Skrócony wypis z ewidencji gruntów dla działek, na których będzie realizowana przebudowa drogi – włączenie innej drogi (dla drogi wojewódzkiej i drogi objętej przebudową);
 • Kopię upoważnienia do działania w imieniu zarządcy drogi niższej kategorii.

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784) podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa (za pośrednictwem WZDW).
Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich oraz organ zarządzający ruchem na drogach krzyżujących się z drogą wojewódzką.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2018-07-23 12:45:17
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-23 12:44:47 (aktualizacja) przez Joanna Kujawa