Opłata skarbowa

Regulacje prawne dotyczące opłaty skarbowej zawarte są w przepisach ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1044 ze zmianami).

Opłacie podlegają:

 1. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: w wysokości 17 zł od każdego pełnomocnictwa;
 2. wydania decyzji w przedmiocie zezwolenia (odmowy wydania zezwolenia) na lokalizację lub przebudowę zjazdu publicznego: w wysokości 82,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Potwierdzenie lub dowód wpłaty należy dołączyć do składanego dokumentu/wniosku.
Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej określa art. 7 cyt. ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową wpłaca się do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu, tj.:

 1. dla spraw rozpoznawanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu:
  – na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania – nr rachunku: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763;
  – bezkosztowo we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji PKO BP;
  – u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014r.
 2. dla spraw rozpoznawanych przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich:
  – w sposób określony przez właściwy organ podatkowy – wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: JTC Software
Data publikacji: 2020-01-08 15:45:42
Ostatnia zmiana w dniu 2020-01-08 15:38:46 (aktualizacja) przez JTC Software