Oferta pracy: Specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie umowa na czas zastępstwa

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie umowa na czas zastępstwa

 

wymagania:

 • wykształcenie średnie preferowane wyższe techniczne, specjalność: drogi, ulice, mosty,
 • znajomość zagadnień prawa administracyjnego, przepisów prawnych z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy przy komputerze – praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność kosztorysowania,
 • znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych i przetargów,
 • prawo jazdy kat.” B”.

wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

podstawowe obowiązki:

 • wykonywanie zadań związanych z zamówieniami publicznymi,
 • kosztorysowanie robót budowlanych,
 • prowadzenie spraw związanych z dokumentacją techniczną i nadzorem przy robotach drogowych,
 • wydawaniem decyzji dotyczących umieszczania reklam oraz tymczasowych obiektów handlowych i usługowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie zezwoleń w sprawie budowy zjazdów indywidualnych oraz lokalizację przyłączy do istniejącej infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
 • naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat rocznych za umieszczone urządzenia w pasie drogowym,
 • wydawaniem zezwoleń na wykonywanie robót w pasie drogowym,
 • prowadzeniem ewidencji dróg będących w administracji RDW.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– przewidywany czas trwania umowy około 16 miesięcy

– wymiar czasu pracy – 1 etat

Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, wymagającą skupienia i dokładności.

 

wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 27 listopada 2017 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51

e – mail: kadry@wzdw.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2017-11-03 09:43:59
Ostatnia zmiana w dniu 2017-11-03 09:43:59 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak