Oferta pracy: Specjalista do Wydziału Utrzymania Dróg umowa na czas zastępstwa

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalisty do Wydziału Utrzymania Dróg – umowa na czas zastępstwa

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne – preferowane inżynier drogownictwa, inżynier ruchu, inżynier budownictwa w specjalności komunikacja,
 • znajomość pakietu biurowego MS Office,
 • czynne prawo jazdy kat. „B”,
 • znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym,

wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w biurze projektów, administracji drogowej, w wykonawstwie,
 • znajomość problematyki zarządzania ruchem drogowym,
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • obsługa AutoCada,

podstawowe obowiązki:

 1. analizowanie i opiniowanie wniosków od instytucji i osób fizycznych w zakresie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 2. opiniowanie do zatwierdzenia projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
 3. uczestniczenie w spotkaniach terenowych Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
– wymiar czasu pracy – 1 etat
– przewidywany czas trwania umowy około 16 miesięcy
– budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w delegację (dot. wyjazdów na drogi wojewódzkie woj. wielkopolskiego), częstego kontaktu z ludźmi. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, wymagającą skupienia i dokładności.

wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 13 sierpnia 2017 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51
e – mail: kadry@wzdw.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Pawe? Sabaj
Data publikacji: 2017-08-02 15:18:55
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-02 15:18:55 (aktualizacja) przez Pawe? Sabaj