Oferta pracy: Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • dobra znajomość pracy na komputerze,
 • czynne prawo jazdy kat. „B”,
 • znajomość zagadnień prawa administracyjnego, przepisów prawnych z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej.

podstawowe obowiązki:

 • przygotowywanie oraz zlecanie opracowania dokumentacji robót kosztorysowanych potrzebnych do przeprowadzenia zamówienia publicznego w odpowiedniej formie, zlecenie robót, odbiory,
 • przeprowadzanie procedury przetargowej poza Ustawą Zamówień Publicznych,
 • archiwizacja dokumentów,
 • kontrola oraz weryfikacja kart pomiarowych podczas Generalnego Pomiaru Ruchu,
 • udział w zimowym utrzymaniu dróg, dyżury,
 • prowadzenie dokumentacji w przeglądów dróg: rocznych i pięcioletnich,
 • obsługa programów do ewidencji dróg i obiektów mostowych np. Roadman.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– wymiar czasu pracy – 1 etat

Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, wymagającą skupienia i dokładności.

wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 26 maja 2017 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51
e – mail: kadry@wzdw.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2017-09-15 08:07:01
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-06 12:28:58 (aktualizacja) przez Pawe? Sabaj