Oferta pracy: Majstrer w Obwodzie Drogowym do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Majstra w Obwodzie Drogowym do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.

wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • doświadczenie zawodowe w drogownictwie – min. 5 letni staż pracy,
 • doświadczenie w zarządzaniu ludźmi – min. 2 letni staż pracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • czynne prawo jazdy kat. „B”,
 • znajomość zagadnień prawa administracyjnego, przepisów prawnych z zakresu ustawy o drogach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

podstawowe obowiązki:

 • organizowanie i kierowanie brygadą interwencyjną przy robotach utrzymaniowych na drogach wojewódzkich, będących w administracji RDW Ostrów Wlkp.,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem dróg, mostów i ochroną pasa drogowego ( prowadzenie ewidencji i ksiąg objazdów dróg) ,
 • patrolowanie dróg wojewódzkich i opracowywanie potrzeb w zakresie utrzymania dróg,
 • kontrola przestrzegania przepisów BHP,
 • nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy przez pracowników Obwodu Drogowego,
 • udział w pracach przy zimowym utrzymaniu dróg i mostów,
 • współpraca z Urzędami Miast i Gmin na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– wymiar czasu pracy – 1 etat

– Praca w zespole wymagająca  wyjazdów w teren na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, wymagającą skupienia i dokładności.

wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 30 września 2017 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51

e – mail: kadry@wzdw.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2017-09-05 08:03:58
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-05 08:03:58 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak