Oferta pracy: Kierownik Obwodu Drogowego w Gnieźnie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Kierownika Obwodu Drogowego w Gnieźnie
Wymagania obowiązkowe:

 1. wykształcenie średnie techniczne drogowe, preferowane wyższe techniczne,
 2. minimum 3-letni staż zawodowy w firmie drogowej,
 3. dobra znajomość obsługi komputera (Ms Office),
 4. czynne prawo jazdy kat. „B”,

Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.
 2. Znajomość przepisów: Prawo budowlane, Ustawa o drogach publicznych, Ustawa Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenie MT i GM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 3. Doświadczenie w kierowaniu zespołem.
 4. Zdolność szybkiego przyswajania nowych zagadnień.

 Podstawowe obowiązki:

 1. Wykonywanie wszelkich zadań związanych z utrzymaniem, remontami, modernizacjami i innymi inwestycjami na drogach w obrębie działania obwodu drogowego.
 2. Opiniowanie lokalizacji obiektów budowlanych oraz tablic reklamowych umieszczanych w pasie drogowym.
 3. Nadzór nad prawidłowością dokonywanych pomiarów ruchu.
 4. Przekazywanie oraz odbiory pasa drogowego, kontrolowanie  przestrzegania przez zajmującychdrogę lub pas drogowy przepisów drogowych i porządkowych.
 5. Współpraca z Policją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zgłaszanie kradzieży, uszkodzeń i dewastacji elementów drogowych znajdujących się w obrębie pasa drogowego.
 6. Dokonywanie objazdów dróg oraz przegląd obiektów inżynieryjnych w celu oceny ich stanu technicznego.
 7. Wykonywanie prac awaryjnych na drogach i obiektach inżynieryjnych, usuwających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, doraźne naprawy oraz roboty utrzymaniowe.
 8. Pełnienie dyżurów podczas zimowego utrzymania dróg.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 2. możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne i atrakcyjne formy nagród pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego,
 4. dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 5. stałe godziny pracy od 7:00 do 15:00,
 6. bezpłatny, monitorowany parking na terenie siedziby zatrudniającego,
 7. praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,
 8. praca w terenie w godzinach pracy, wyjazdy autem służbowym,
 9. stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).

Pisemne oferty prosimy przesłać  z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
61- 623 Poznań, ul.
Wilczak 51

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

 

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Gabriela ??giewka
Data publikacji: 2018-07-20 09:51:14
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-20 10:12:46 (aktualizacja) przez Gabriela ??giewka